ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA KHÓA I
NHIỆM KỲ 2010 - 2015
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY


Đ/c Đặng Phan Tường
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên NPT

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Bí thư Đảng ủy
Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NPT

Đ/c Nguyễn Hà Đông
Ủy viên BCH Đảng bộ EVN
Ủy viên Ban Thường vụ
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2

Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Ủy viên Ban Thường vụ
Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra
Chủ tịch Công đoàn NPT

Đ/c Trần Quốc Lẫm
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tuyên giáo
Phó Tổng Giám đốc NPT

Đ/c Đỗ Đức Hùng
Ủy viên Ban Thường vụ
Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Trưởng Ban TCCB & LĐ NPT

Đ/c Lưu Minh Tuấn
Ủy viên Ban Chấp hành
Thành viên HĐTV NPT

Đ/c Nguyễn Đức Cường
Ủy viên Ban Chấp hành
Thành viên HĐTV NPT

Đ/c Vũ Ngọc Minh
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Tổng Giám đốc NPT

Đ/c Vũ Trần Nguyễn
Ủy viên Ban Chấp hành
Phó Tổng Giám đốc NPT

Đ/c Bùi Văn Kiên
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV NPT

Đ/c Nguyễn Ngọc Tân
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Kế hoạch NPT

Đ/c Lương Lan Dung
Ủy viên Ban Chấp hành
Trưởng Ban Hợp tác quốc tế NPT

Đ/c Vũ Hồng Nguyên
Ủy viên Ban Chấp hành
Chánh văn phòng Đảng ủy NPT

Đ/c Phạm Lê Phú
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1

Đ/c Hoàng Xuân Phong
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3

Đ/c Nguyễn Thành Lân
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4

Đ/c Phan Lương Thiện
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban AMB

Đ/c Nguyễn Đức Tuyển
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban AMT

Đ/c Nguyễn Tiến Hải
Ủy viên Ban Chấp hành
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban AMN
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG
VĂN PHÒNG   BAN TỔ CHỨC   BAN TUYÊN GIÁO   ỦY BAN KIỂM TRA
Chánh VP: Đ/c Vũ Hồng Nguyên   Trưởng Ban: Đ/c Đỗ Đức Hùng   Trưởng Ban: Đ/c Trần Quốc Lẫm
Phó Trưởng Ban: Đ/c Bùi Văn Kiên
Phó Trưởng Ban: Đ/c Bùi Duy Hùng (Chánh VP NPT)
  Chủ nhiệm: Đ/c Trịnh Tuấn Sơn
Phó Chủ nhiệm: Đ/c Vũ Hồng Nguyên
Phó chủ nhiệm: Đ/c Quản Trọng Thủy
(Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế)

ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY NPT
1. Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 1. Chi bộ Hội đồng thành viên 8. Chi bộ Ban Đấu thầu
2. Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) 2. Chi bộ Văn phòng 9. Chi bộ Ban Quản lý xây dựng
3. Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) 3. Chi bộ Ban Kế hoạch 10. Chi bộ Ban Thanh tra bảo vệ & Ban Pháp chế
4. Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) 4. Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ & Lao động 11. Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế
5. Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (Ban AMB) 5. Chi bộ Ban Tài chính kế toán 12. Chi bộ Ban Vật tư & Ban CNTT
6. Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung (Ban AMT) 6. Chi bộ Ban Kỹ thuật 13. Chi bộ Cơ quan Công đoàn
5. Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Nam (Ban AMN) 7. Chi bộ Ban Quản lý đầu tư