Giới thiệu Đảng bộ
 
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT
ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA 

I- Hoàn cảnh ra đời

Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập tại Quyết định số 11-QĐ/TVĐU ngày 20/8/2008. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy cơ quan EVNNPT tiếp nhận đảng viên, ổn định tổ chức, hoạt động và xây dựng Đề án thành lập Đảng bộ EVNNPT xuyên suốt theo ngành dọc. Sau khi được Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thông qua Đề án, ngày 22/01/2009 Đảng ủy EVN đã có Quyết định số 37-QĐ/TVĐU thành lập Đảng bộ EVNNPT trực thuộc Đảng uỷ EVN.

Ngay từ khi được thành lập, Đảng ủy EVNNPT đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động và không ngừng phát triển lớn mạnh: Trong tháng 3/2009, hoàn thành tiếp nhận 7 đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng ủy EVNNPT; ngày 14/8/2009, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có văn bản giao một số quyền cấp trên cơ sở theo Quy định số 196-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư Trung ương và ngày 06/10/2009 Đảng ủy EVNNPT đã quyết định thành lập các ban xây dựng Đảng (Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy). Ngày 15/8/2017, Đảng ủy EVNNPT ký Quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS), là đảng bộ cơ sở thứ 8 trong Đảng bộ EVNNPT.​​ Đảng bộ EVNNPT đã tổ chức thành công các kỳ Đại hội lần thứ nhất vào ngày 20, 21/6/2010 và Đại hội lần thứ hai vào ngày 25, 26/6/2015.

II- Chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, trong gần 10 năm qua Đảng ủy đã lãnh đạo EVNNPT tranh thủ thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ hai vừa qua đã nhận định:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, EVNNPT đã đạt được những kết quả quan trọng: Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác tài chính, tối ưu hóa chi phí đạt kết quả khả quan; công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt tiến độ đề ra; công tác quản trị doanh nghiệp được đẩy mạnh, đã ban hành Chiến lược phát triển EVNNPT và tài liệu Văn hóa EVNNPT; công tác quan hệ quốc tế và quan hệ cộng đồng đạt kết quả đáng ghi nhận; quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội được thực hiện tốt; môi trường làm việc và tiền lương của cán bộ công nhân viên ổn định.

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được củng cố, tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: Công tác chính trị tư tưởng, trọng tâm là việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức, cán bộ được coi trọng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoàn thành tốt; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đảm bảo theo kế hoạch đề ra; các hoạt động của Đảng bộ được triển khai sâu rộng, toàn diện trên mọi lĩnh vực; uy tín, vị thế của EVNNPT được nâng lên tầm cao mới. 

III- Cơ cấu tổ chức hiện nay

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 20 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Phó Bí thư kiêm Tổng Giám đốc (cụ thể tại mục IV, V). 

Đảng uỷ có 4 ban tham mưu, giúp việc, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. 

Tính đến ngày 30/9/2018, Đảng bộ EVNNPT có 23 đầu mối (08 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc), với tổng số 1890 đảng viên đang sinh hoạt tại 165 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc (cụ thể tại mục VI).​ 

IV- Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

1- Đồng chí Đặng Phan Tường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT

2- Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPT

3- Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn EVNNPT

4- Đồng chí Bùi Văn Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

5- Đồng chí Đỗ Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

6- Đồng chí Võ Đình Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4. 

7- Đồng chí Lưu Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT

8- Đồng chí Nguyễn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT

9- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT

10- Đồng chí Vũ Trần Nguyễn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

11- Đồng chí Phạm Lê Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT

12- Đồng chí Lưu Việt Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT​. 

13- Đồng chí Lương Lan Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT

14- Đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy EVNNPT

15- Đồng chí Trần Thanh Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2. 

16- Đồng chí Hoàng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3. 

17- Đồng chí Phan Lương Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Bắc. 

18- Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung. 

19- Đồng chí Đoàn Tấn Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Nam. 

20- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện. 

V. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 

1- Đồng chí Trịnh Tuấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn EVNNPT

2- Đồng chí Vũ Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNNPT

3- Đồng chí Đỗ Văn Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNNPT

4- Đồng chí Phan Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPT

5- Đồng chí Thái Thanh Thủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban TC&NS EVNNPT

​VI- Các tổ chức đảng trực thuộc 

Các đảng bộ cơ sở bao gồm: 

1- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1, trụ sở tại Hà Nội: 10 đảng bộ bộ phận (75 chi bộ trực thuộc ĐBBP), 11 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, 676 đảng viên. 

2- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2, trụ sở tại Đà Nẵng: 09 chi bộ, 246 đảng viên. 

3- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3, trụ sở tại Khánh Hòa: 11 chi bộ, 275 đảng viên. 

4- Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: 10 chi bộ, 225 đảng viên. 

5- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, trụ sở tại Hà Nội: 8 chi bộ, 68 đảng viên. 

6- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung, trụ sở tại Đà Nẵng: 4 chi bộ, 52 đảng viên. 

7- Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Nam, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: 3 chi bộ, 49 đảng viên. 

8- Đảng bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện, trụ sở tại Hà Nội: 03 đảng bộ bộ phận (16 chi bộ trực thuộc ĐBBP), 03 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, 157 đảng viên. 

Các chi bộ trực thuộc (tại cơ quan EVNNPT): 15 chi bộ, 142 đảng viên, gồm: 

1- Chi bộ Hội đồng thành viên 

2- Chi bộ Văn phòng Đảng - Đoàn thể 

3- Chi bộ Văn phòng 

4- Chi bộ Ban Kế hoạch 

5- Chi bộ Ban Tổ chức và Nhân sự 

6- Chi bộ Ban Kỹ thuật 

7- Chi bộ Ban An toàn 

8- Chi bộ Ban Tài chính kế toán 

9- Chi bộ Ban Quản lý đầu tư 

10- Chi bộ Ban Quản lý xây dựng 

11- Chi bộ Ban Quản lý đấu thầu 

12- Chi bộ Ban Thanh tra bảo vệ và Ban Pháp chế 

13- Chi bộ Ban Quan hệ quốc tế 

14- Chi bộ Ban Công nghệ thông tin 

15- Chi bộ Ban Vật tư​​​


video đào tạoVăn hóa NPTĐề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020công bố thông tin 1Thông cáo báo chíVăn bản pháp quyBài ca truyền tải điệnTiết kiệm năng lượngThông tin dự ánThông tin đầu tưThỏa thuận đấu nốiThông tin vận hànhHành lang an toàn lưới điện

 


© 2011, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Đia chỉ: Số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại:  0242 222 6666
Email ban biên tập: info@npt.evn.vn
Giấy phép hoạt động số: 149/GP-TTĐT, cấp ngày 15/8/2011.