Các banner hưởng ứng Giờ Trái đất 2020

Thứ sáu, 13/3/2020 | 19:00 GMT+7
Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2020.

Download file thiết kế tại đây.

Download file thiết kế tại đây.

Download file thiết kế tại đây.

Ban Truyền thông EVNNPT