Legal document system
No 32/2010/TT-BCT
Code TT 32/2010
Publish date 30/07/2010
Signature Bộ trưởng
Description Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 Quy định hệ thống phân phối điện
Publish by Ministries
Type© 2011, National power transmission corporation
Address: No 18, Tran Nguyen Han, Hoan Kiem - Ha Noi
Tel: 042 220 4444 | Fax: 042 220 4455
Email: info@npt.evn.vn