STT
Project name
Start date
End date
STT
Project name
Start date
End date
1
Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
30-11-2018
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
3714e898-ffe3-422a-96e2-e9f018e3f6d4
Commencement date: Finish day:
30-11-2018
Dimension:


2
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực Miền Bắc
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
94d74d57-e273-48ac-84c1-128168505800
Commencement date: Finish day:
Dimension:
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ cho các trạm biến áp khu vực miền Bắc (trạm biến áp 500kV Hòa Bình, 500kV Hà Tĩnh, 220kV Hà Đông, 220kV Thái Nguyên và 220kV Vinh) ​
3
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây – Hòa Bình (C1120)
29-12-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
0f26db16-3654-48eb-8c42-d7870613fc3a
Commencement date: Finish day:
29-12-2019
Dimension:
4
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang
30-12-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
5f88948b-adea-44e1-be02-b377acd4df40
Commencement date: Finish day:
30-12-2019
Dimension:


5
Đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Bắc Quang
17-10-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
0bc9fcae-5b8b-40d6-9659-d979c060757a
Commencement date: Finish day:
17-10-2020
Dimension:
Xây dựng mới đường dây 02 mạch 220kV từ vị trí cột đấu nối nằm giữa khoảng néo G24B- G25 của đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái đến TBA 220kV Bắc Quang, chiều dài khoảng 43,3km​
6
Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối
27-08-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
499adcda-7858-45dc-8787-0ea667e0d827
Commencement date: Finish day:
27-08-2019
Dimension:
+ Xây dựng đường dây 220kV 04 mạch từ NMNĐ Hải Dương đấu nối vào đường dây mạch kép 220kV NMNĐ Phả Lại – TBA 220kV Hải Dương 2 hiện hữu, chiều dài khoảng 1km. + Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ NMNĐ Hải Dương đến TBA 500/220kV Phố Nối hiện hữu, chiều dài khoảng 55,832 km (trong đó một số đoạn đường dây được bố trí cột 04 và 06 mạch kết hợp đi chung với đường dây 110 kV). + Phần mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm 500 kV Phố Nối: Lắp đặt thiết bị cho02 ngăn lộ đường dây đi Nhiệt điện Hải Dươn​
7
Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện
31-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
42210995-ea29-411b-950a-3f1a2bda2c54
Commencement date: Finish day:
31-12-2020
Dimension:
1. Phần trạm biến áp 220 kV Bá Thiện Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV Bá Thiện với quy mô: ­ MBA 220/110 kV: quy mô 02 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA. ­ Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. ­ Phía 110 kV: quy mô 20 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 11 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 9 ngăn lộ. ­ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối; Hệ thống điều khiển​
8
Trạm biến áp 220kV Bắc Quang
17-10-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
6007c32b-a7e5-4e33-a22b-939ac4e83d78
Commencement date: Finish day:
17-10-2020
Dimension:
Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - Máy biến áp (MBA): 02 MBA 220/110/22 kV x 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 250 MVA(AT1), dự phòng 01 MBA; - Phía 220kV: quy mô đầy đủ là sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 08 ngăn lộ; giai đoạn này vận hành theo sơ đồ tam giác lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn lộ; dự phòng 05 ngăn lộ; - Phía 110kV: sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái gồm 26 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 20 ngăn lộ; dự phò​
9
Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh
30-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
6d84d544-97c1-444a-b729-a14f4f5bd80f
Commencement date: Finish day:
30-12-2020
Dimension:
1. Phần trạm biến áp Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - MBA 220/110 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 250 MVA (AT3), dự phòng vị trí cho 02 MBA. - MBA 110/22 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 63 MVA (T5), dự4 phòng vị trí cho 01 MBA. - Phía 220 kV: quy mô 13 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 06 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 24 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 16 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 08 ngăn lộ. - ​
10
Trạm biến áp 220 kV Yên Thủy và đấu nối
31-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
f12d1555-c9f1-409c-a609-fb6cff53d197
Commencement date: Finish day:
31-12-2020
Dimension:
Xây dựng trạm biến áp 220/110/22 kV có quy mô: - Giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 125 MVA. - Phía 220 kV: Lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn đường dây và 1 ngăn MBA theo sơ đồ tứ giác (vận hành theo sơ đồ tam giác). - Phía 110 kV: Lắp đặt thiết bị cho ngăn lộ (01 ngăn máy biến áp, 01 ngăn liên lạc, 04 ngăn đường dây). Xây dựng mới đường dây 220 kV từ TBA 220 kV Yên Thủy đấu nối chuyển tiếp với đường dây mạch kép 220 kV Hòa Bình - Nho Quan hiện hữu, chiều dài khoảng 0,9km.​
11
Trạm biến áp 220kV nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
d6ed924e-87ce-4387-958a-4c7c02a93704
Commencement date: Finish day:
Dimension:
­ Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA AT3, AT4) 225/115/23kV - 250MVA nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối. ­ Trang bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch 24mH tại ngăn phân đoạn 220kV. ­ Lắp đặt 01 máy biến áp tự dùng 23/0,4kV-560KV. ­ Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA AT3, AT4. Kéo dài hệ thống 2 thanh cái và thanh cái vòng phía 220kV, hoàn thiện sơ đồ lắp đặt cho 2 MBA 220kV AT3, AT4; điều chuyển thiết bị ngăn phân đoạn hiện hữu (D14) sang lắp đặt tại ngăn mới (D03) ­ Phía 110kV: L​
12
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm 500kV, 220kV khu vực miền Trung
01-02-2021
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
04770fc7-fdcf-4d7f-aaa7-394fc4802650
Commencement date: Finish day:
01-02-2021
Dimension:
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Trung. Dự án bao gồm 06 công trình sau: - Công trình 01: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Đà Nẵng - Công trình 02: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Pleiku. - Công trình 03: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Huế. - Công trình 04: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Quy Nhơn. - Công trình 05: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ t​
13
Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
16-08-2018
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
e7a004ad-ef5c-4615-b812-7db6b35bbadc
Commencement date: Finish day:
16-08-2018
Dimension:
Xây dựng đường dây 220kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), dây dẫn ACSR-400mm2,chiều dài 88,06 km. Riêng đoạn G1-G2 dài 227, xây dựng 03 mạch đi trùng tuyến với ĐZ 220kV Đa Nhim-Nha Trang (khoảng cột từ VT346 đến VT347). Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Nha Trang và 01 ngăn xuất tuyến 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại TBA 220kV Tháp Chàm. ​
14
Đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát
10-05-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
ab37bfc0-92d6-42dc-9c4f-c3ff8e97dbcf
Commencement date: Finish day:
10-05-2019
Dimension:
2 mạch và 4 mạch x 14,91km​
15
Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2
09-05-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
0fa32714-ec25-4754-81ae-c635d6f1202b
Commencement date: Finish day:
09-05-2019
Dimension:
150,256km​
16
Trạm biến áp 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu
28-09-2018
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
19cc48b7-f90a-470d-a157-cbf995258357
Commencement date: Finish day:
28-09-2018
Dimension:
- Xây dựng mới trạm biến áp 220kV theo quy hoạch được duyệt là 2x250MVA, trong dự án này lắp đặt 1 MBA 250MVA. - Xây dựng tuyến đường dây mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Hoà Khánh – Đà Nẵng, quy mô như sau: + Chiều dài tuyến đoạn đi cáp ngầm: 7440m; Loại dây: cáp đồng 1 lõi/1 pha, tiết diện 1600mm2, cách điện XLPE, màn chắn kim loại làm bằng vật liệu nhôm gợn sóng. + Chiều dài tuyến đoạn đi trên không: 2507m; Loại dây ACSR/Mz 500/64. - Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV có chiều dài 200​
17
ĐD 500kV Củ Chi - rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
27-11-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
27009a2e-7d69-4430-a425-39003a8db884
Commencement date: Finish day:
27-11-2020
Dimension:
18
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Nam
31-08-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
c0f5f8fc-73ab-452e-85ff-39e24e392db8
Commencement date: Finish day:
31-08-2020
Dimension:
Nâng cấp HTĐKBV cho các TBA 500kV (Phú Lâm) 220kV (Cai Lậy, Trà Nóc, Mỹ Tho) với quy mô: trang bị hệ thống ĐK tích hợp theo quy định của EVN, trang bị HT rowle bảo vệ kỹ thuật số, thay biến dòng và biến điện áp của các TBA nhằm phục vụ mua bán điện năng theo quy định hiện hành, trang bị HT đo đếm phục vụ QL và đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện.​
19
ĐD 500kV Đức Hòa-Chơn Thành
30-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
f5eaa62f-9aba-4be1-8181-132eeb6b087e
Commencement date: Finish day:
30-12-2020
Dimension:
500kV. 02 mạch và 04 mạch hỗn hợp 500-220kV. 104,03 km. ​
20
Trạm biến áp 500 kV Long Thành
31-12-2019
02-12-2022
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
11a12b72-699e-4393-827d-b17b156a1ba0
Commencement date: Finish day:
31-12-2019 02-12-2022
Dimension:
MBA 500kV: 2x900MVA. Giai đoạn 1: 1x900MVA, 2x250MVA​
21
ĐD 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
20-10-2019
02-12-2022
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
1ce4b160-2df8-490a-90b4-05ee7b789d85
Commencement date: Finish day:
20-10-2019 02-12-2022
Dimension:
L=16km​
22
Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông
18-11-2021
18-03-2022
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
412c0e49-c5dc-42db-9de1-9b17a7e38f97
Commencement date: Finish day:
18-11-2021 18-03-2022
Dimension:
23
Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại SPP 500kV Long Phú
14-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
183902da-f75c-4c1d-add1-5d9ac0468f2b
Commencement date: Finish day:
14-12-2020
Dimension:
24
Cáp ngầm Tân Cảng - Tao Đàn
30-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
95e61e8a-bd6a-496b-ab53-afcbb658f697
Commencement date: Finish day:
30-12-2020
Dimension:
25
Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước
15-11-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
502741a2-41e6-4ebc-8833-9298d4f72511
Commencement date: Finish day:
15-11-2019
Dimension:
26
Cải tạo đường dây 110kV Nhiệt Điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220 - 110kV
05-12-2019
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
23d8f743-a3a2-49cd-8425-0146ef9f8f19
Commencement date: Finish day:
05-12-2019
Dimension:
27
Trạm biến áp 220 kV Tam Phước
30-10-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
1cf5aaf6-9ad7-4dc6-872d-fbb73c623ac3
Commencement date: Finish day:
30-10-2020
Dimension:
Phần trạm biến áp - Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô: 02 MBA với tổng công suất 500 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110 kV - 250 MVA (AT1). - Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 18 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 09 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 09 ngăn lộ. - Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lư​
28
Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh
10-12-2019
30-10-2022
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
80a3200e-a8a5-481a-9628-3e5eb7da1c05
Commencement date: Finish day:
10-12-2019 30-10-2022
Dimension:
- Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 220/110/22kV - 250MVA. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 220kV cho MBA 220/110/22kV. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 110kV cho MBA 220/110/22kV, 04 ngăn lộ xuất tuyến 220kV và 06 ngăn lộ xuất tuyến 110kV. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và scada: được trang bị phù hợp quy định hiện hành. - Xây dựng mới 2 đoạn đường dây 220kV mạch kép để đấu nối vào đường dây 220kV Tháp Chàm – Nha Trang (hiện hữu), với chiều dài khoảng ​
29
Trạm biến áp 220 kV Tân Biên và đường dây 220 kV Tây Ninh - Tân Biên
28-12-2020
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
a8b81090-daf0-4868-8422-fc0c617f594a
Commencement date: Finish day:
28-12-2020
Dimension:
30
Trạm biến áp 220 kV An Phước
12-12-2019
25-06-2022
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
867a4ec6-8de0-4c3f-a137-c7bde8ea420d
Commencement date: Finish day:
12-12-2019 25-06-2022
Dimension:
220KV​
STT
Project name
Start date
End date
1
Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối
27-03-2017
07-05-2021
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
fe19b721-d176-4847-983a-063c35b83ca6
Commencement date: Finish day:
27-03-2017 07-05-2021
Dimension:


2
Trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt
30-12-2021
More details
Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Investor: Project management unit:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Consulting unit: Construction unit:
07c32b84-1f1b-40e0-a87b-3b384b4bb8d2
Commencement date: Finish day:
30-12-2021
Dimension:
Cấp điện áp chính: 500kV, 220kV và 110kV. - Xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV có quy mô công suất lâu dài theo quy hoạch (1x600 + 1x900)MVA = 1500MVA gồm 06 máy biến áp (MBA) tự ngẫu 1 pha 500/220/22(35) kV; trong dự án này lắp 03 MBA 1 pha, công suất 3x200MVA = 600 MVA; + Sân phân phối 500kV: sử dụng sơ đồ 3/2 máy cắt, quy mô 12 ngăn lộ 500kV gồm 6 ngăn lộ đường dây, 02 ngăn lộ MBA 500/220kV và 04 ngăn dự phòng. Trong dự án này chỉ lắp thiết bị cho 07 ngăn lọ bao gồm 06 ngăn đường dây, 01​