STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
ĐZ 500KV NĐ QUẢNG TRẠCH-VŨNG ÁNG VÀ SPP 500KV TTĐL QUẢNG TRẠCH
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x32,6km + SPP 500kV

2
ĐZ 500KV QUẢNG TRẠCH - DỐC SỎI
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x500,14km

3
ĐZ 500KV DỐC SỎI-PLEIKU 2
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x209 km + MR NL tại trạm 500kV Dốc Sỏi, Pleiku 2

4
ĐZ 500KV VĨNH TÂN RẼ SÔNG MÂY - TÂN UYÊN
29-12-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 Đang thi công
Quy Mô:

2x233,8 km + MRNL tại trạm 500kV Vĩnh Tân

5
ĐZ 500KV LONG PHÚ – Ô MÔN
31-07-2014
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-07-2014 Đang thi công
Quy Mô:

2x85,2km

6
ĐD 220KV NMĐ LONG PHÚ - CẦN THƠ - TRÀ NÓC
24-07-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-07-2015 Đang thi công
Quy Mô:

2x47,8+4x27,7km

7
ĐZ 500kV SÔNG HẬU - ĐỨC HÒA
10-11-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-11-2017 Đang thi công
Quy Mô:

2x133.6km+01 NL500kV tại trạm Đức Hòa

- GĐ1: NĐ Sông Hậu - G7: 37km
-GĐ2: VT78 - 500KV Đức Hòa: 96,6km

8
TBA 500kV ĐỨC HÒA VÀ ĐẤU NỐI
28-03-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-03-2017 Đang thi công
Quy Mô:

900MVA + DZ 500kV, 220kV đấu nối

9
ĐZ 500KV ĐẤU NỐI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 2 VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
09-04-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09-04-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x39,6km

STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
ĐZ 500KV TÂY HÀ NỘI - THƯỜNG TÍN
31-07-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-07-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x40,7km

2
NHÁNH RẼ 220KV TBA 500KV VIỆT TRÌ (THUỘC DỰ ÁN TBA 500KV VIỆT TRÌ VÀ ĐẤU NỐI)
25-03-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
25-03-2019 Đang thi công
Quy Mô:

2x40,7km

3
ĐZ 220KV NHO QUAN - THANH NGHỊ
27-12-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-12-2017 Đang thi công
Quy Mô:

2x28.5km

4
TBA 220KV THANH NGHỊ
27-12-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-12-2017 Đang thi công
Quy Mô:

250MVA

5
ĐZ 220KV QUẢNG NGÃI - QUY NHƠN ĐOẠN QUẢNG NGÃI - PHÙ MỸ
28-12-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2015 Đang thi công
Quy Mô:

2x142,4km

6
MẠCH 2 ĐZ 220KV ĐỒNG HỚI - ĐÔNG HÀ - HUẾ
05-11-2016
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05-11-2016 Đang thi công
Quy Mô:

108km; 78,1km

7
ĐZ 500KV VĨNH TÂN RẼ SÔNG MÂY - TÂN UYÊN
29-12-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 Đang thi công
Quy Mô:

2x233,8 km + MRNL tại trạm 500kV Vĩnh Tân

8
ĐZ 500KV SÔNG MÂY - TÂN UYÊN
17-12-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-12-2015 Đang thi công
Quy Mô:

2x7,8km+4x15,5km

9
TBA 500KV TÂN UYÊN VÀ ĐZ ĐẤU NỐI
29-12-2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2015 Đang thi công
Quy Mô:

900+250MVA; 4x12,79km

10
TBA 500kV ĐỨC HÒA VÀ ĐẤU NỐI
28-03-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-03-2017 Đang thi công
Quy Mô:

900MVA + DZ 500kV, 220kV đấu nối

11
ĐZ 220KV BÌNH LONG – TÂY NINH
25-12-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
25-12-2017 Đang thi công
Quy Mô:

2x72,6km

12
KÉO DÂY M2 ĐZ 220KV Ô MÔN - SÓC TRĂNG
01-06-2016
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
01-06-2016 Đang thi công
Quy Mô:

1x80km

13
LẮP M2 TBA 220KV HÀM TÂN
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

250MVA

14
TBA 220KV CAM RANH
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

250MVA

15
TBA 220KV PHAN RÍ
27-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

250MVA

16
ĐZ 220KV NHA TRANG-THÁP CHÀM
25-12-2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
25-12-2017 Đang thi công
Quy Mô:

2x88km

17
TBA 220KV VÂN PHONG
21-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
21-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

250MVA

18
LẮP MBA 500KV VÀ 220KV THỨ 2 TBA 500KV LAI CHÂU
07-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
07-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

450MVA + 250MVA

19
TBA 220KV MƯỜNG TÈ
26-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
26-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x 250MVA

20
ĐZ 220KV MƯỜNG TÈ-LAI CHÂU
28-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:

2x51,8km

21
ĐZ 220KV THƯỢNG KON TUM – QUẢNG NGÃI
30-07-2014
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA các công trình điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-07-2014 Đang thi công
Quy Mô:

2x76,467km

STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành