STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:
500,14

2
Đường dây 500 kV NĐ Vân Phong - NĐ Vĩnh Tân
29-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:


3
TBA 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối
27-03-2017
07-05-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-03-2017 07-05-2021
Quy Mô:


STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
30-11-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-11-2018 Đang thi công
Quy Mô:


2
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực Miền Bắc
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


3
Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Nho Quan (C3,620)
31-12-2019
12-01-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2019 12-01-2021
Quy Mô:


4
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây – Hòa Bình (C1120)
29-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


5
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang
30-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


6
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hòa Bình - Chèm và Hà Đông - Chèm
29-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:


7
Đường dây 220kV Lào Cai - Bảo Thắng
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:
16.716 km.

8
Đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Bắc Quang
17-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:
43,3km

9
Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối
27-08-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-08-2019 Đang thi công
Quy Mô:


10
Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


11
Trạm biến áp 220kV Bắc Quang
17-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:

Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - Máy b
12
Nâng công suất các trạm biến áp 220 kV Tràng Bạch và Cao Bằng
31-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


13
Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


14
Trạm biến áp 220kV Yên Hưng và đấu nối
30-06-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-06-2020 Đang thi công
Quy Mô:


15
Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ và đấu nối
29-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:
­ Xây dựng mới đoạn đường dây mạch kép 220kV;dài k
­ Máy biến áp (MBA): Lắp đặt 01 MBA (AT1) 220/110/
16
Trạm biến áp 220 kV Yên Thủy và đấu nối
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


17
Trạm biến áp 220kV nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


18
Đường dây 500kV NĐ Quảng Trạch -Vũng Áng và Sân phân phối 500kV TTĐL Quảng Trạch
18-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:


19
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm 500kV, 220kV khu vực miền Trung
01-02-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
01-02-2021 Đang thi công
Quy Mô:


20
Trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối
29-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:


21
Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
16-08-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-08-2018 Đang thi công
Quy Mô:


22
Đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát
10-05-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-05-2019 Đang thi công
Quy Mô:


23
Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn
20-03-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-03-2018 Đang thi công
Quy Mô:


24
Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2
09-05-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09-05-2019 Đang thi công
Quy Mô:


25
Trạm biến áp 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu
28-09-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-09-2018 Đang thi công
Quy Mô:


26
Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
24-10-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-10-2018 Đang thi công
Quy Mô:


27
Trạm biến áp 220kV Duy Xuyên
11-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
11-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:


28
Trạm biến áp 220kV Chư Sê và đấu nối
24-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:

1x125MVA
29
Trạm biến áp 220kV Tương Dương và đấu nối
12-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:


30
Nhà điều hành sản xuất Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung
27-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:


31
ĐD 500kV Củ Chi - rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
27-11-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-11-2020 Đang thi công
Quy Mô:


32
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các TBA 500kV, 220kV khu vực miền Nam
31-08-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-08-2020 Đang thi công
Quy Mô:


33
ĐD 500kV Đức Hòa-Chơn Thành
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


34
Trạm 500kV Long Thành
31-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


35
ĐD 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
20-10-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-10-2019 Đang thi công
Quy Mô:


36
Nâng công suất TBA 500 kV Đắk Nông
18-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:


37
Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại SPP 500kV Long Phú
14-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
14-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


38
Cáp ngầm Tân Cảng - Tao Đàn
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


39
Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước
15-11-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-11-2019 Đang thi công
Quy Mô:


40
Cải tạo đường dây 110kV Nhiệt Điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220 - 110kV
05-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


41
Trạm 220kV Bến Lức
21-12-2018
22-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
21-12-2018 22-06-2021
Quy Mô:


42
Trạm 220kV Tam Phước
30-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:


43
Trạm 220kV Cam Ranh
10-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


44
Trạm 220kV Tân Biên và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên
28-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


45
Trạm 220kV An Phước
12-12-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12-12-2019 Đang thi công
Quy Mô:


46
TBA 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối
16-12-2019
28-04-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-12-2019 28-04-2021
Quy Mô:


47
TBA 220kV Năm Căn và DD 220kV Năm Căn - Cà Mau 2
30-01-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-01-2021 Đang thi công
Quy Mô:


48
Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu 2 và đấu nối
30-06-2021
12-10-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-06-2021 12-10-2021
Quy Mô:


49
Trụ sở làm việc, văn phòng Công ty Truyền tải điện 1
19-03-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-03-2020 Đang thi công
Quy Mô:


50
Thay dây chống sét thứ 2 trên Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW
30-09-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-09-2018 Đang thi công
Quy Mô:


51
Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch khu vực miền Nam
28-02-2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-02-2019 Đang thi công
Quy Mô:


52
Nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2
15-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:

2x450→2x900
STT
Tên dự án
Ngày khởi công
Ngày hoàn thành
1
Treo dây mạch 2 đoạn Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu trên đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh
31-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


2
Kho lưu trữ của cơ quan EVNNPT
19-06-2020
15-04-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-06-2020 15-04-2021
Quy Mô:


3
Thiết bị giám sát nhiệt động đường dây
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:
17km

4
Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm
22-07-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-07-2021 Đang thi công
Quy Mô:


5
Lắp máy 2 trạm biến áp 220 kV Phù Mỹ
13-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
13-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


6
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Lạng Sơn
14-12-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
14-12-2018 Đang thi công
Quy Mô:


7
Ngăn lộ 110 kV xuất tuyến đường dây 110 kV Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí tại TBA 220 kV Ninh Phước
22-05-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-05-2020 Đang thi công
Quy Mô:


8
Trang bị đồng bộ các thiết bị điện trên lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy
20-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:


9
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Cà Mau 2-NĐ Cà Mau
27-05-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-05-2021 Đang thi công
Quy Mô:


10
Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Cam Ranh
19-06-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-06-2020 Đang thi công
Quy Mô:


11
Lắp máy 2 TBA 220kV Phan Rí (250MVA)
22-07-2020
16-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22-07-2020 16-12-2020
Quy Mô:


12
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Kiên Bình từ (125+250)MVA lên 2x250MVA và mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
28-09-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-09-2020 Đang thi công
Quy Mô:


13
Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500kV để giảm TRV và RRV cho PTC1
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


14
Thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang cho một số đường dây thuộc EVNNPT
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


15
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Việt Trì
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

02 ngăn 110kV
16
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Ba Chè
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

01 ngăn lộ 110kV
17
Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Thanh Nghị
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

02 ngăn lộ 110kV
18
Nâng cấp, mở rộng nhà điều hành sản xuât Truyền tải điện Ninh Bình
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Xây mới 01 đơn nguyên nhà 4 tầng kết cấu khung BTC​
19
Mua sắm và quản lý 01 bộ kháng bù ngang 22 kV - 25 MVAr (bao gồm cả 01 máy cắt kháng 22 kV và 01 tủ điều khiển, bảo vệ đồng bộ với kháng)
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Mua sắm 01 kháng 22kV-25MVAr​
20
Cải tạo, nâng cấp kho Hà Đông - Công ty Truyền tải điện 1
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


21
Trang bị xe ô tô thay thế xe hết niên hạn sử dụng; Xe dừng lưu hành theo yêu cầu của đơn vị kiểm định cho PTC1 năm 2020 của PTC1
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


22
Trang bị an toàn: Hình nhân điện tử, máy đo cường độ điện trường và thang nâng di động.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


23
Lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo sét miền Trung và Nam
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


24
Trang bị dụng cụ nâng cao năng lực xử lý sự cố Viễn thông & Công nghệ thông tin.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


25
Xây dựng nhà QLVH đội Truyền tải điện thành phố Hòa Bình
16-12-2019
16-06-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-12-2019 16-06-2020
Quy Mô:


26
Xây dựng nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Tây Bắc 2
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


27
Trang bị bổ sung thiết bị đồng bộ thời gian tại các trạm biến áp 220kV và 500kV
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


28
Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500 kV để giảm TRV và RRV (PTC3)
16-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:


29
Trang bị Trung tâm vận hành trạm biến áp không người trực của PTC3
03-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
03-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:


30
Trang bị hệ thống lọc dầu Online cho các bộ OLTC của các MBA 220kV có số làn điều chỉnh trên 10.000 lần/năm tại các TBA 220 kV của PTC3
05-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:


31
Xây dựng nhà nghỉ ca cho Tổ thao tác lưu động TBA 220 kV Phan Rí
09-10-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09-10-2021 Đang thi công
Quy Mô:


2 phòng nghỉ ca, nhà 1 tầng​
32
Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500 kV để giảm TRV và RRV cho PTC4
29-10-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-10-2020 Đang thi công
Quy Mô:


33
Trang bị hệ thống điện mặt trời áp mái tại các trạm biến áp của PTC4 (Giai đoạn 2-Khu vực Miền Đông)
30-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:

400kWp
34
Xây dựng nhà QLVH Đội TTĐ Phú Lâm
18-04-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18-04-2018 Đang thi công
Quy Mô:


35
Xây dựng nhà QLVH Đội TTĐ Bình Chánh
10-08-2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10-08-2018 Đang thi công
Quy Mô:


36
Sơn phủ cách điện để chống nhiễm bẩn cho thiết bị TBA 500kV Duyên Hải
19-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:


37
Trang bị thiết bị bay UAV các đơn vị trực thuộc PTC4
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


38
Nhà điều hành sản xuất Đội dịch vụ kỹ thuật miền Tây 1
20-11-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20-11-2020 Đang thi công
Quy Mô:


39
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị
06-11-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
06-11-2020 Đang thi công
Quy Mô:
- Lắp đặt 01 máy biến áp 220/110/22 kV - 250 MVA (

40
Nâng Công suất Trạm biến áp 220kV Sóc Trăng từ (125+250 MVA) lên 2x250 MVA
27-05-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27-05-2021 Đang thi công
Quy Mô:
0
(125+250)=>2x250MVA
lắp thêm 2 ngăn ĐZ 110kV​
41
Lắp máy 3 trạm biến áp 220kV Long Biên
04-11-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
04-11-2021 Đang thi công
Quy Mô:

3x250 MVA
42
Nâng công suất TBA220kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên 2x250MVA
15-10-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15-10-2021 Đang thi công
Quy Mô:
0
2x250 MVA
lắp thêm 4 ngăn ĐZ 110kV​
43
Nâng công suất TBA 220kV Tuyên Quang từ 2x125MVA lên (125+250)MVA
24-03-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24-03-2021 Đang thi công
Quy Mô:


44
Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Huế từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA
30-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


45
Nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà
01-04-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
01-04-2021 Đang thi công
Quy Mô:

500
46
Nâng công suất TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn
31-08-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31-08-2021 Đang thi công
Quy Mô:


47
Lắp máy 2 trạm biến áp 220 kV Bến Lức
28-06-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28-06-2021 Đang thi công
Quy Mô:

250MVA
48
Lắp máy biến áp 110 kV thứ 2 tại TBA 220 kV Sơn Hà
29-04-2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29-04-2021 Đang thi công
Quy Mô:


49
Giải pháp hạn chế điện áp cao tại trạm biến áp 220kV Lào Cai
04-12-2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
04-12-2020 Đang thi công
Quy Mô:


50
Nâng cao khả nâng truyền tải đường dây 110kV mạch kép lộ 173, 174 TBA 220kV Bắc Ninh 2 - TBA 110kV Tiên Sơn, lộ 173 trạm 220kV Ninh Bình và 176 trạm 220kV Nam Định.
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


Thay dây dẫn và phụ kiện​
51
Thay thế các bình tụ tổn thất cao tại các trạm biến áp 220kV Việt Trì, trạm 220kV Thái Bình, trạm 220kV Nam Định
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:

62,5MVAr, 50,85 MVAr
52
Đưa hệ thống Dữ liệu Công tơ, định vị sự cố lưới điện, giám sát dầu online, camera giám sát sang mạng OTWAN
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


53
Cải tạo nâng cấp nhà làm việc Đội Truyền tải điện Hà Nội 3 và nhà nghỉ ca TBA 500kV Thường Tín
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 1
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô:


54
Lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Ba Đồn
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
Đang thi công
Quy Mô: