STT
Tên dự án
Ngày khởi công
1
Trạm biến áp 500 kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối
27/03/2017
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27/03/2017 Đang thi công
Quy Mô:


2
Trạm biến áp 500 kV Thốt Nốt
30/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
Cấp điện áp chính: 500kV, 220kV và 110kV. - Xây dựng mới trạm biến áp 500/220kV có quy mô công suất lâu dài theo quy hoạch (1x600 + 1x900)MVA = 1500MVA gồm 06 máy biến áp (MBA) tự ngẫu 1 pha 500/220/22(35) kV; trong dự án này lắp 03 MBA 1 pha, công suất 3x200MVA = 600 MVA; + Sân phân phối 500kV: sử dụng sơ đồ 3/2 máy cắt, quy mô 12 ngăn lộ 500kV gồm 6 ngăn lộ đường dây, 02 ngăn lộ MBA 500/220kV và 04 ngăn dự phòng. Trong dự án này chỉ lắp thiết bị cho 07 ngăn lọ bao gồm 06 ngăn đường dây, 01​
STT
Tên dự án
Ngày khởi công
1
Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín
30/11/2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/11/2018 Đang thi công
Quy Mô:


2
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực Miền Bắc
6/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
6/2021 Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ cho các trạm biến áp khu vực miền Bắc (trạm biến áp 500kV Hòa Bình, 500kV Hà Tĩnh, 220kV Hà Đông, 220kV Thái Nguyên và 220kV Vinh) ​
3
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Đồng Hòa - Thái Bình và đường dây 220kV Sơn Tây – Hòa Bình (C1120)
29/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:
4
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang
30/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:


5
Đường dây 220kV mạch kép đấu nối trạm 220kV Bắc Quang
17/10/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17/10/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng mới đường dây 02 mạch 220kV từ vị trí cột đấu nối nằm giữa khoảng néo G24B- G25 của đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái đến TBA 220kV Bắc Quang, chiều dài khoảng 43,3km​
6
Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối
27/08/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27/08/2019 Đang thi công
Quy Mô:
+ Xây dựng đường dây 220kV 04 mạch từ NMNĐ Hải Dương đấu nối vào đường dây mạch kép 220kV NMNĐ Phả Lại – TBA 220kV Hải Dương 2 hiện hữu, chiều dài khoảng 1km. + Xây dựng đường dây 220kV mạch kép từ NMNĐ Hải Dương đến TBA 500/220kV Phố Nối hiện hữu, chiều dài khoảng 55,832 km (trong đó một số đoạn đường dây được bố trí cột 04 và 06 mạch kết hợp đi chung với đường dây 110 kV). + Phần mở rộng ngăn lộ 220 kV tại Trạm 500 kV Phố Nối: Lắp đặt thiết bị cho02 ngăn lộ đường dây đi Nhiệt điện Hải Dươn​
7
Trạm biến áp 220 kV Bá Thiện và đường dây 220 kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện
31/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp 220 kV Bá Thiện Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV Bá Thiện với quy mô: ­ MBA 220/110 kV: quy mô 02 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA. ­ Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. ­ Phía 110 kV: quy mô 20 ngăn lộ; giai đoạn này lắp thiết bị cho 11 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 9 ngăn lộ. ­ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối; Hệ thống điều khiển​
8
Trạm biến áp 220kV Bắc Quang
17/10/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17/10/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - Máy biến áp (MBA): 02 MBA 220/110/22 kV x 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 250 MVA(AT1), dự phòng 01 MBA; - Phía 220kV: quy mô đầy đủ là sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, gồm 08 ngăn lộ; giai đoạn này vận hành theo sơ đồ tam giác lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn lộ; dự phòng 05 ngăn lộ; - Phía 110kV: sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng và phân đoạn thanh cái gồm 26 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 20 ngăn lộ; dự phò​
9
Trạm biến áp 220 kV Dương Kinh
30/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp Xây dựng mới TBA 220/110/22 kV với quy mô: - MBA 220/110 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 250 MVA (AT3), dự phòng vị trí cho 02 MBA. - MBA 110/22 kV: giai đoạn này lắp đặt 01 MBA công suất 63 MVA (T5), dự4 phòng vị trí cho 01 MBA. - Phía 220 kV: quy mô 13 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 06 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 24 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 16 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 08 ngăn lộ. - ​
10
Trạm biến áp 220 kV Yên Thủy và đấu nối
31/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng trạm biến áp 220/110/22 kV có quy mô: - Giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 125 MVA. - Phía 220 kV: Lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn đường dây và 1 ngăn MBA theo sơ đồ tứ giác (vận hành theo sơ đồ tam giác). - Phía 110 kV: Lắp đặt thiết bị cho ngăn lộ (01 ngăn máy biến áp, 01 ngăn liên lạc, 04 ngăn đường dây). Xây dựng mới đường dây 220 kV từ TBA 220 kV Yên Thủy đấu nối chuyển tiếp với đường dây mạch kép 220 kV Hòa Bình - Nho Quan hiện hữu, chiều dài khoảng 0,9km.​
11
Trạm biến áp 220kV nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối
6/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
6/2021 Đang thi công
Quy Mô:
­ Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA AT3, AT4) 225/115/23kV - 250MVA nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối. ­ Trang bị kháng hạn chế dòng ngắn mạch 24mH tại ngăn phân đoạn 220kV. ­ Lắp đặt 01 máy biến áp tự dùng 23/0,4kV-560KV. ­ Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn lộ tổng 220kV MBA AT3, AT4. Kéo dài hệ thống 2 thanh cái và thanh cái vòng phía 220kV, hoàn thiện sơ đồ lắp đặt cho 2 MBA 220kV AT3, AT4; điều chuyển thiết bị ngăn phân đoạn hiện hữu (D14) sang lắp đặt tại ngăn mới (D03) ­ Phía 110kV: L​
12
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm 500kV, 220kV khu vực miền Trung
01/02/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
01/02/2021 Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Trung. Dự án bao gồm 06 công trình sau: - Công trình 01: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Đà Nẵng - Công trình 02: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 500kV Pleiku. - Công trình 03: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Huế. - Công trình 04: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp 220kV Quy Nhơn. - Công trình 05: Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ t​
13
Đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm
16/08/2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16/08/2018 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng đường dây 220kV, mạch kép (treo trước 1 mạch), dây dẫn ACSR-400mm2,chiều dài 88,06 km. Riêng đoạn G1-G2 dài 227, xây dựng 03 mạch đi trùng tuyến với ĐZ 220kV Đa Nhim-Nha Trang (khoảng cột từ VT346 đến VT347). Xây dựng mới 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Nha Trang và 01 ngăn xuất tuyến 220kV, 01 ngăn máy cắt vòng và thanh cái vòng tại TBA 220kV Tháp Chàm. ​
14
Đường dây 220kV Chơn Thành - Bến Cát
10/05/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10/05/2019 Đang thi công
Quy Mô:
2 mạch và 4 mạch x 14,91km​
15
Đường dây 220 kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2
09/05/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09/05/2019 Đang thi công
Quy Mô:
150,256km​
16
Trạm biến áp 220kV Hải Châu và đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu
28/09/2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/09/2018 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới trạm biến áp 220kV theo quy hoạch được duyệt là 2x250MVA, trong dự án này lắp đặt 1 MBA 250MVA. - Xây dựng tuyến đường dây mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên ĐZ 220kV Hoà Khánh – Đà Nẵng, quy mô như sau: + Chiều dài tuyến đoạn đi cáp ngầm: 7440m; Loại dây: cáp đồng 1 lõi/1 pha, tiết diện 1600mm2, cách điện XLPE, màn chắn kim loại làm bằng vật liệu nhôm gợn sóng. + Chiều dài tuyến đoạn đi trên không: 2507m; Loại dây ACSR/Mz 500/64. - Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV có chiều dài 200​
17
ĐD 500kV Củ Chi - rẽ Chơn Thành - Đức Hòa
27/11/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27/11/2020 Đang thi công
Quy Mô:
18
Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các trạm biến áp 500kV, 220kV khu vực miền Nam
31/08/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/08/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Nâng cấp HTĐKBV cho các TBA 500kV (Phú Lâm) 220kV (Cai Lậy, Trà Nóc, Mỹ Tho) với quy mô: trang bị hệ thống ĐK tích hợp theo quy định của EVN, trang bị HT rowle bảo vệ kỹ thuật số, thay biến dòng và biến điện áp của các TBA nhằm phục vụ mua bán điện năng theo quy định hiện hành, trang bị HT đo đếm phục vụ QL và đo đếm điện năng phục vụ mua bán điện.​
19
ĐD 500kV Đức Hòa-Chơn Thành
30/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
500kV. 02 mạch và 04 mạch hỗn hợp 500-220kV. 104,03 km. ​
20
Trạm biến áp 500 kV Long Thành
31/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:
MBA 500kV: 2x900MVA. Giai đoạn 1: 1x900MVA, 2x250MVA​
21
ĐD 500kV Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
20/10/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20/10/2019 Đang thi công
Quy Mô:
L=16km​
22
Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông
18/11/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
18/11/2021 Đang thi công
Quy Mô:
23
Lắp MBA liên lạc 500/220kV tại SPP 500kV Long Phú
14/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
14/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
24
Cáp ngầm Tân Cảng - Tao Đàn
30/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
25
Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước
15/11/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15/11/2019 Đang thi công
Quy Mô:
26
Cải tạo đường dây 110kV Nhiệt Điện Phú Mỹ - Tân Thành thành đường dây hỗn hợp 4 mạch 220 - 110kV
05/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
05/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:
27
Trạm biến áp 220 kV Tam Phước
30/10/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/10/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Phần trạm biến áp - Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô: 02 MBA với tổng công suất 500 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA 220/110 kV - 250 MVA (AT1). - Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 05 ngăn lộ. - Phía 110 kV: quy mô 18 ngăn lộ; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 09 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 09 ngăn lộ. - Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lư​
28
Trạm biến áp 220 kV Cam Ranh
10/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:
- Lắp đặt 02 máy biến áp (MBA) 220/110/22kV - 250MVA. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 220kV cho MBA 220/110/22kV. - Lắp đặt thiết bị 02 ngăn lộ tổng 110kV cho MBA 220/110/22kV, 04 ngăn lộ xuất tuyến 220kV và 06 ngăn lộ xuất tuyến 110kV. - Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, hệ thống thông tin liên lạc và scada: được trang bị phù hợp quy định hiện hành. - Xây dựng mới 2 đoạn đường dây 220kV mạch kép để đấu nối vào đường dây 220kV Tháp Chàm – Nha Trang (hiện hữu), với chiều dài khoảng ​
29
Trạm biến áp 220 kV Tân Biên và đường dây 220 kV Tây Ninh - Tân Biên
28/12/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/12/2020 Đang thi công
Quy Mô:
30
Trạm biến áp 220 kV An Phước
12/12/2019
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12/12/2019 Đang thi công
Quy Mô:
220KV​
31
Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2
30/01/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/01/2021 Đang thi công
Quy Mô:
32
Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối
30/06/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/06/2021 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu Xây dựng mới TBA 220/110 kV với quy mô: ­ MBA 220/110 kV - 250 MVA: Quy mô 02 MBA 220/110/22kV - 250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA (AT2). ­ Phía 220 kV: quy mô 12 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 04 ngăn; dự phòng vị trí cho 08 ngăn. ­ Phía 110 kV: quy mô 21 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 06 ngăn; dự phòng vị trí cho 15 ngăn. ­ Phía 22 kV: thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối cấp điện cho tự dùng. ­ Hệ thống điều khiển, bảo​
33
Thay dây chống sét thứ 2 trên Đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 bằng dây chống sét có kết hợp cáp quang OPGW
30/09/2018
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 3
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/09/2018 Đang thi công
Quy Mô:
Thay dây chống sét bằng cáp quang với tổng chiều dài 1727km​
34
Nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2
15/11/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15/11/2021 Đang thi công
Quy Mô:

2x450→2x900
35
Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đường dây đấu nối
6/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
6/2022 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới TBA 220/110/22kV, công suất đặt 2x250MVA. Giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 02 MBA 250MVA. - Xây dựng đường dây đấu nối 220kV, 04 mạch, dài khoảng 93m, dây dẫn phân pha 2xACSR-330/43 đấu nối TBA 220kV Phố Cao vào đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động hiện có. - Xây dựng đường dây 35kV, 01 mạch, dài khoảng 264m, dây đẫn ACX-70/11 để cấp điện tự dùng cho trạm.​
36
Đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ
31/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
2x103.6

37
Đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2
30/03/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/03/2022 Đang thi công
Quy Mô:


38
Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An)
28/12/2015
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/12/2015 Đang thi công
Quy Mô:


39
Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì
31/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:


40
Lắp máy 2 trạm biến áp 220kV Lạng Sơn
31/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp đặt 01 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA kèm các ngăn lộ tổng 220kV, 110kV vào vị trí dự phòng, nâng công suất trạm lên (125+250) MVA; Lắp đặt thiết bị 01 ngăn đường dây 220kV và 01 ngăn liên lạc; Lắp đặt thiết bị 04 ngăn đường dây 110kV. ​
41
Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối
27/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:


42
Trạm biến áp 220 kV Định Quán và đấu nối
31/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
2x0.5km
2x250 MVA
43
Trạm biến áp 220kV Duyên Hải và đấu nối
24/11/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
24/11/2021 Đang thi công
Quy Mô:
44
Nâng công suất TBA 500kV Lai Châu
30/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:


45
Lắp máy 2 TBA500kV Tây Hà Nội
16/06/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16/06/2022 Đang thi công
Quy Mô:

900MVA
46
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì
30/03/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/03/2022 Đang thi công
Quy Mô:
- Thay toàn bộ dây dẫn hiện trạng bằng dây siêu nh

47
Nâng công suất TBA 500 kV Sông Mây
28/09/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/09/2022 Đang thi công
Quy Mô:
48
Đường dây 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch 2
29/06/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29/06/2022 Đang thi công
Quy Mô:
a) Phần đường dây: Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép trên hành lang tuyến đường dây 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình mạch đơn hiện có, dài khoảng 66,5 km. b) Phần ngăn lộ - Thay thế các thiết bị, vật liệu tại TBA 220 kV Kiên Bình và Rạch Giá 2 để phù hợp với đường dây 220 kV Rạch Giá 2 - Kiên Bình xây dựng mới; - Mở rộng 1 ngăn lộ 220 kV tại TBA 220 kV Rạch Giá 2 hiện có; - Lắp thiết bị hoàn chỉnh cho 1 ngăn lộ 220 kV tại trạm 220 kV Kiên Bình (đã dự trù sẵn). ​
49
Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Tường
12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
50
Trạm biến áp 220 kV Phước Long và đấu nối
30/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
51
Đường dây 500 kV NMĐ Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè
20/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
20/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
- Xây dựng mới đường dây 500 kV - 2 mạch từ cột cổng 500 kV sân phân phối 500 kV NMĐ Nhơn Trạch 4 (dự kiến xây dựng) đến cột đấu nối nằm trên tim tuyến đường dây 500 kV Phú Mỹ - Nhà Bè hiện hữu. - Chiều dài tuyến khoảng 4,5 km. ​
52
Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối
3/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
3/2022 Đang thi công
Quy Mô:
Phần trạm biến áp : Xây dựng mới trạm biến áp 500/220 kV và ghép nối với TBA 220 kV Bá Thiện thành 01 TBA 500/220/110 kV. Phần đường dây đấu nối: Xây dựng 02 đoạn đường dây 02 mạch 500kV với tổng chiều dài khoảng 3,4km, tiết diện 4xACSR795MCM để đấu nối vào đường dây mạch kép 500 kV Sơn La - Việt Trì - Hiệp Hòa​
53
Đường dây 220kV Bát Xát – Bảo Thắng/TBA 500kV Lào Cai
10/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10/2021 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng ĐZ 220kV mạch kép từ TBA 220kV bát Xát đền TBA 500kV lào Cai, chiều dài khoảng 42,6km​
54
Trạm biến áp 220 kV Phú Thọ 2 và đường dây đấu nối
6/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
6/2022 Đang thi công
Quy Mô:
1. Phần trạm biến áp Trạm biến áp (TBA) 220/110/22kV Phú Thọ 2 được thiết kế với quy mô: ­- MBA 220/110/22kV: quy mô 02 MBA 220/110/22kV-250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 01 MBA. ­- Phía 220 kV: Lắp đặt thiết bị cho 02 ngăn đường dây, 01 ngăn MBA và 01 ngăn liên lạc bằng dây dẫn theo sơ đồ tam giác. ­- Phía 110 kV: quy mô 18 ngăn lộ; theo sơ đồ 2 hệ thống thanh cái có thanh cái vòng, giai đoạn này lắp thiết bị cho 09 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 09 ngăn lộ. ­- Phía 35, 22 kV: thiết bị ngoài tr​
55
Trạm biến áp 220kV Bát Xát
10/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Bắc
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
10/2021 Đang thi công
Quy Mô:
56
Đường dây 220 kV 4 mạch đấu nối NMNĐ An Khánh (Bắc Giang) vào hệ thống điện Quốc gia
28/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
Xây dựng mới đường dây 220kV 4 mạch NMNĐ An Khánh đến cột đấu nối, chiều dài khoảng 14km (Cột đấu nối được đầu tư mới nằm trong khoảng cột VT11-VT12 của Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn).​
57
Trạm biến áp 220 kV Nam Cấm và đường dây đấu nối
30/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
58
Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối
30/09/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/09/2022 Đang thi công
Quy Mô:
59
Trạm biến áp 220 kV An Khê và đấu nối
30/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
30/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
60
Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Cao Bằng - Bắc Kạn
23/02/2023
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
23/02/2023 Đang thi công
Quy Mô:
STT
Tên dự án
Ngày khởi công
1
Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm
22/07/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22/07/2021 Đang thi công
Quy Mô:
88,041 km
2
Ngăn lộ 110 kV xuất tuyến đường dây 110 kV Ninh Phước - Tuy Phong - Phan Rí tại TBA 220 kV Ninh Phước
22/05/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Trung
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22/05/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV xuất tuyến đường dây 110kV Ninh Phước-Tuy Phong-Phan Rí tại (ngăn E03) TBA 220kV Ninh Phước
3
Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA 220kV Cam Ranh
19/06/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
19/06/2020 Đang thi công
Quy Mô:
Lắp MBA 220/110/22kV - 250MVA thứ 2
4
Lắp máy 2 TBA 220kV Phan Rí (250MVA)
22/07/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22/07/2020 Đang thi công
Quy Mô:
5
Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Kiên Bình từ (125+250)MVA lên 2x250MVA và mở rộng 02 ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 220kV Kiên Bình
28/09/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện miền Nam
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
28/09/2020 Đang thi công
Quy Mô:
- Tháo dỡ, thu hồi MBA AT2 220/110 kV - 125 MVA hiện hữu; lắp đặt mới MBA 220/110 kV - 250 MVA vào vị trí MBA AT2, nâng công suất trạm từ (125+250) MVA lên (2x250) MVA. - Lắp đặt 02 ngăn thiết bị 220 kV đấu nối với đường dây 220 kV Kiên Bình -Phú Quốc. - Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với các thiết bị lắp mới
6
Bổ sung thiết bị đóng cắt cho mạch trung tính kháng bù ngang 500 kV để giảm TRV và RRV cho PTC4
29/10/2020
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 4
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29/10/2020 Đang thi công
Quy Mô:
PECC2 tư vấn thiết kế với quy mô: Lắp MC cho mạch trung tính của kháng bù ngang tại các trạm 500kV Sông Mây (03 bộ); 500kV Tân Định (01 bộ); 500kV Tân Uyên (01 bộ); 500kV Phú Lâm (01 bộ); 500kV Ô Môn (02 bộ)
7
Lắp máy 3 trạm biến áp 220kV Long Biên
04/11/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
04/11/2021 Đang thi công
Quy Mô:

3x250 MVA
8
Nâng công suất TBA220kV Bỉm Sơn từ (125+250)MVA lên 2x250MVA
15/10/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15/10/2021 Đang thi công
Quy Mô:

2x250 MVA
lắp thêm 4 ngăn ĐZ 110kV
9
Nâng khả năng tải đường dây 220kV Hà Đông-Thường Tín
15/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
15/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:


10
Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi
27/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
27/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
59,3km

11
Thay dây chống sét bằng dây chống sét kết hợp cáp quang ĐD 220kV Hải Dương - Phố Nối, ĐD 220kV Thường Tín – Mai Động và xây dựng các tuyến cáp quang từ TBA 220kV Mai Động – 18 Trần Nguyên Hãn, TBA 220kV Tây Hồ - 15 Cửa Bắc - 18 Trần Nguyên Hãn
17/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
17/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:
17 km

12
Lắp MBA 220kV thứ 3 Trạm biến áp 220kV Nhà Bè
31/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:


13
Lắp MBA220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy
31/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:

250 MVA
14
Lắp máy biến áp 220 kV thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Lưu Xá
14/12/2021
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
14/12/2021 Đang thi công
Quy Mô:


15
'Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV TBA 220 kV Hải Dương đấu nối ĐZ 110 kV Hải Dương - Đồng Niên
16/06/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
16/06/2022 Đang thi công
Quy Mô:


16
Nâng công suất TBA 220 kV Đông Hà từ 2x125 MVA lên 125+250 MVA
22/11/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
22/11/2022 Đang thi công
Quy Mô:
17
Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Quảng Ngãi phục vụ đấu nối TBA 110kV Nghĩa Hành
29/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Công ty Truyền tải điện 2
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
29/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
18
Lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Chư Sê
09/03/2023
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
09/03/2023 Đang thi công
Quy Mô:
19
Lắp máy 2 TBA 220kV Châu Đức
31/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2022 Đang thi công
Quy Mô:
20
Lắp máy 2 Trạm biến áp 220kV Sa Đéc
31/12/2022
Xem chi tiết
Chủ đầu tư: Đơn vị quản lý dự án:
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia Ban QLDA truyền tải điện
Ngày khởi công: Ngày hoàn thành:
31/12/2022 Đang thi công
Quy Mô: