EVNNPT sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư mở rộng các hình thức đào tạo phù hợp đồng thời với nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo để có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của EVNNPT.

Con người EVNNPT

Phát triển năng lực con người là một trong những trọng tâm hàng đầu của EVNNPT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. EVNNPT đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 thông qua kế hoạch hàng năm, cụ thể:

Đào tạo cán bộ quản lý các cấp theo chương trình khung của EVN nhằm từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vừa giỏi chuyên môn vừa vững vàng trong quản trị doanh nghiệp

Đào tạo đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực truyền tải điện, nhất là các chuyên gia về kỹ thuật như chuyên gia về hệ thống điều khiển, bảo vệ; chuyên gia về máy biến áp,...

Đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất. EVNNPT đã và đang hoàn thiện Bộ tài liệu bồi dưỡng nghề thống nhất, sát với yêu cầu thực tiễn và công nghệ mới; Bộ đề thi an toàn, sát hạch nghề, giữ bậc, nâng bậc theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính. Qua đó, đã từng bước nâng cao tay nghề cho người lao động.

Đào tạo cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc cho cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý, nghiệp vụ.

Đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.