Văn bản pháp quy về việc xử lý vi phạm
Quyết định về việc áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu
Đóng lại Xem chi tiết
Văn bản: Tài liệu
Nội dung:
Bộ tiêu chí quy trình đánh giá Nhà thầu và hợp đồng 2019
Đóng lại Xem chi tiết
Văn bản: Tài liệu
Nội dung: