Vận hành Hệ thống truyền tải điện

Hiện đại hóa để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững

Chuẩn bị vận hành thương mại Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 (24/10/2013). Sau hơn 3 năm thi công bám sát mốc tiến độ đề ra, hiện nay, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang trong giai đoạn chạy thử và tiến gần đến mốc vận hành thương mại.

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện.

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện trong sản xuất

Tạo lập hệ thống truyền tải điện quốc gia
Đồng bộ - Hiện đại - Thông minhCông bố Thông tin

“ Trách nhiệm giải trình cao của doanh nghiệp hàng đầu trong truyền tải điện, Minh bạch và kịp thời thể hiện tính chuyên nghiệp và trách nhiệm ”