Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT quy định nội dung này tại khoản 3 điều 8. Bảo đảm việc làm như sau: NLĐ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho NLĐ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thời giờ nghỉ ngơi cho lao động nữ được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT tại khoản 8 điều 17, như sau: trong ngày 08 tháng 3 và ngày 20 tháng 10 hằng năm, mỗi ngày lao động nữ được nghỉ 1/2 ngày nếu đảm bảo yêu cầu công tác của đơn vị.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT quy định về khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại khoản 1 điều 26 như sau: Hằng năm, NSDLĐ phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Bảo đảm bình đẳng giới quy định tại Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT tại điều 33 như sau: EVNNPT/Đơn vị bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác đối với lao động nam và lao động nữ làm việc tại EVNNPT/Đơn vị.EVNNPT/Đơn vị tham khảo ý kiến của Ban nữ công/Tổ nữ công khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ làm việc tại EVNNPT/Đơn vị.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động EVNNPT quy định nội dung này tại điều 34. Bảo vệ thai sản như sau:

1. EVNNPT/Đơn vị không được sử dụng NLĐ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) NLĐ (cả nam và nữ) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được NLĐ đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho EVNNPT/Đơn vị biết thì được EVNNPT/Đơn vị chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

3. EVNNPT không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với NLĐ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

4. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đang mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được nghỉ mỗi ngày 120 phút trong thời gian làm việc; trường hợp lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi sinh đôi trở lên, mỗi ngày được nghỉ 150 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

5. Lao động nữ trong thời kỳ kinh nguyệt được nghỉ mỗi ngày 45 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động EVNNPT quy định nội dung này tại điều 35. Chế độ cho lao động nữ nghỉ thai sản như sau:  Lao động nữ nghỉ thai sản sinh con lần thứ nhất và thứ hai, ngoài tiền lương do Bảo hiểm xã hội chi trả, còn được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng lương cơ sở doanh nghiệp. Đối với lao động nữ nghỉ thai sản sinh con lần thứ ba theo các khoản 1, 4, 5, 6, Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng mức lương cơ sở doanh nghiệp.

Nguồn chi: Đối với lao động sinh con lần thứ nhất và thứ hai được hạch toán vào chi phí SXKD (đối với các Ban QLDA: được hạch toán vào chi phí QLDA); đối với trường hợp sinh con lần thứ 3 trở lên, tiền trợ cấp được chi từ Quỹ phúc lợi của Đơn vị.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động EVNNPT quy định nội dung này tại điều 36 như sau:

1. EVNNPT hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ và lao động nam đơn thân nuôi con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo (từ 6 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi) với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/trẻ.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ được tính vào chi phí và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Thỏa ước lao động EVNNPT quy định nội dung này tại điều 37 như sau:

1. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục diễn ra tại nơi làm việc gây ảnh hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, đây là hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người nhận và tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu.

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể là hành vi liên quan đến thể chất, lời nói hoặc phi lời nói.

2. Trách nhiệm của EVNNPT

EVNNPT có những trách nhiệm sau đây trong việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc:

a) Duy trì môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả và không chấp nhận các hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

b) Thực hiện quy định này theo tinh thần của Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

c) Giải quyết bằng những biện pháp phù hợp và kịp thời đối với mọi phản ánh, khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

d) Bảo vệ thông tin về nhân thân của người bị cho là nạn nhân của quấy rối tình dục.

đ) Bảo vệ thông tin về nhân thân của người bị cho là đã có hành vi quấy rối tình dục nếu thấy cần thiết.

e) Bảo vệ người phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc bằng các biện pháp phù hợp.

g) Xử lý kỷ luật lao động đối với người có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc và/hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của NLĐ

a) Tự thực hiện các biện phòng phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và không thực hiện hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

b) Trong trường hợp NLĐ cho rằng mình là mục tiêu của hành vi quấy rối tình dục, NLĐ phải thông báo cho người bị cho là đã có hành vi quấy rối và yêu cầu họ dừng ngay hành vi đó.

c) Báo cáo ngay cho Trưởng Ban tổ chức nhân sự của EVNNPT về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

d) Tham gia quá trình giải quyết phản ánh, khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục tại nơi làm việc khi được yêu cầu.

3. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn

a) Phối hợp với EVNNPT/Đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

b) Giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

c) Hướng dẫn, giúp đỡ NLĐ trong việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

d) Phối hợp giải quyết các phản ánh, khiếu nại, tố cáo về quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Trả lời: Trong trường hợp này nếu công ty bắt người lao động nữ làm thêm giờ sẽ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 BLLĐ 2019 về việc không được sử dụng người lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm thêm giờ.

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 137 BLLĐ 2019, lao động nữ Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Trả lời:

Căn cứ quy định khoản 1,2,4 Điều 137 BLLĐ, trong trường hợp NLĐ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, NLĐ nữ cũng không phải làm thêm, làm đêm hoặc đi công tác xa. Ngoài ra, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 137, NSDLĐ còn không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Điều 21 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 và Thỏa ước lao động EVNNPT quy định: Ít nhất một lần trong năm người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động. Khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần đối với người lao động là người khuyết tật, người cao tuổi, người chưa thành niên, người làm các nghề, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại phải được.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Khoản 1,2,3,4 Điều 135 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“1. Bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ, lao động nam, thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ, lao động nam có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt, làm việc không trọn thời gian, giao việc làm tại nhà.

3. Có biện pháp tạo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

4. Có chính sách giảm thuế đối với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về thuế.”

Điều 136 Bộ luật lao động 2019 quy định:

1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.”

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Điều 137 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới.

4. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.”

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Khoản 1,2,3,4 Điều 139 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

+ Khoản 5 Điều 135 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“5. Nhà nước có kế hoạch, biện pháp tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động. Mở rộng nhiều loại hình đào tạo thuận lợi cho lao động nữ có thêm nghề dự phòng và phù hợp với đặc điểm về cơ thể, sinh lý và chức năng làm mẹ của phụ nữ.”

+ Khoản 4 Điều 136 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.”

+ Điểm b khoản 1 Điều 137 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.”

Theo Thỏa ước lao động của EVNNPT quy định:

1. EVNNPT hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ và lao động nam đơn thân nuôi con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo (từ 6 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi) với mức hỗ trợ 200.000 đồng/tháng/trẻ.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ được tính vào chi phí và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổ tư vấn xin trả lời như sau:

Nội quy lao động EVNNPT quy định trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, như sau:

Khi nhận được phản ánh/khiếu nại/ tố cáo về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, EVNNPT sẽ áp dụng một trong các cơ chế sau đây để giải quyết:

1. Tư vấn, trung gian, hòa giải. Cơ chế này được áp dụng trong trường hợp sự việc xảy ra ít nghiêm trọng, các bên còn khả năng duy trì mối quan hệ công việc và người phản ánh/khiếu nại/ tố cáo muốn dừng lại vụ việc.

2. Thẩm quyền xử lý các hành vi quấy rối tình dục thực hiện theo Nội quy lao động (quy định tại Điều 26 Nội quy lao động). Việc giải quyết việc bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật. 

3. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự khi vụ việc xảy ra là nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.