EVNNPT: Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải là mục tiêu quan trọng nhất

28/05/2024 | Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là mùa nắng nóng năm nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Chuyển đổi số trong công tác quản lý dự án

21/05/2024 | Trong những năm qua, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực sẽ tạo ra nền tảng vững mạnh để gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật. Việc ứng dụng nền tảng số là xu...