Quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ hai, 18/9/2023 | 16:24 GMT+7
Ngày 18/9/203, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Công văn số 499-CV/ĐU (ngày 18/9/2023) gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT về việc quán triệt, triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng uỷ EVNNPT yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể, người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thông tin đầy đủ, kịp thời tới người lao động về các quyền và lợi ích, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và các văn bản của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Hội nghị thương lượng Thỏa ước lao động tập thể, đối thoại Nội quy lao động của EVNNPT, năm 2022

Chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định của doanh nghiệp về quy chế dân chủ ở cơ sở để thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như đảm bảo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; duy trì trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Bổ sung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 59/2023/NĐ-CP vào nghị quyết công tác hàng năm của cấp ủy để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp khi có sự thay đổi về nhân sự. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở EVNNPT có trách nhiệm hướng dẫn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tự đánh giá, xếp loại hoạt động trên cơ sở quy định xếp loại của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Công đoàn, Đoàn Thanh niên EVNNPT đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đảm bảo 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên, người lao động biết và nắm được các nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị định Nghị định số 59/2023/NĐ-CP nhằm thực hiện tốt các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của doanh nghiệp, các quyền và lợi ích của người lao động góp phần xây dựng phát triển Tổng công ty, đơn vị ngày càng vững mạnh./.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP.

Phạm Hạnh (TCĐL)