Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 25/6/2021 | 15:54 GMT+7
Chiều ngày 23/6/2021, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy PTC3 và đồng chí Hồ Công, Phó Bí thư Đảng ủy PTC3, đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Trụ sở Cơ quan PTC3

Hội nghị được tiến hành bằng hình thức trực tuyến với 10 điểm cầu gồm các điểm cầu tại trụ sở Cơ quan PTC3 và 09 đơn vị truyền tải trực thuộc. Tham dự tại 10 điểm cầu gồm có 72 đồng chí với thành phần: UV BCH Đảng bộ PTC3; Chi ủy viên; Chủ tịch – Phó Chủ tịch Công đoàn PTC3 và các Công đoàn CSTV; Bí thư – Phó Bí thư Đoàn thanh niên PTC3, Bí thư các Chi đoàn trực thuộc; Trưởng các phòng chức năng PTC3; Trưởng ban nữ công PTC3 cùng đại diện các tập thể và các cá nhân được nhận khen thưởng.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: trong 05 năm qua từ 2016 – 2020, thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Đảng bộ PTC3 đã ban hành kế hoạch và các hướng dẫn cụ thể hàng năm để các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy PTC3 cũng đã ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động PTC3 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thống nhất thực hiện, đồng thời hàng năm triển khai cho cán bộ đảng viên viết bản cam kết, đăng ký nội dung phấn đấu, rèn luyện.

Toàn Đảng bộ PTC3 đã tổ chức triển khai quán triệt, học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề cụ thể như:

- “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”;

- “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Nhằm thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi hoạt động của các cấp trong toàn Công ty, trong chương trình công tác hàng năm của Đảng ủy PTC3 và các chi bộ đều có nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đảng ủy PTC3 cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể đưa các nội dung của chuyên đề hàng năm vào sinh hoạt định kỳ. Chú trọng thảo luận gắn với liên hệ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.

Hàng năm lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), coi đây là giải pháp quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các điểm cầu Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của PTC3

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có những tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động trong toàn PTC3. Cấp ủy, chính quyền từ Công ty đến các đơn vị đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn đơn vị, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong toàn PTC3 đã tự giác đề ra phương hướng phấn đấu, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; tích cực sửa đổi lề lối làm việc, tác phong công tác; giải quyết công việc chu đáo và hiệu quả hơn; Tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái ngày càng được thể hiện rõ nét, tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao trong đơn vị.          

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có tác động sâu rộng, toàn diện đến các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của PTC3: đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và ổn định lưới điện, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong khu vực và cả nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, mỗi năm kết nạp từ 18 đến 20 đảng viên, 05 năm liền 2016 - 2020 Đảng bộ PTC3 đều được công nhận: tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; công tác cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy trình, quy định của Đảng.

Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động theo quy định; Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng đã trở thành phong trào rộng lớn và mang lại hiệu quả thiết thực. Đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, CNVCLĐ luôn được cải thiện; Các hoạt động xã hội, vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên, sâu rộng trong toàn Công ty mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái và trách nhiệm của người lao động với cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy PTC3, phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng góp ý thảo luận và nghe các  báo cáo tham luận chuyên đề như: Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên – công nhân viên; Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh phát huy giá trị cốt lõi “TRÁCH NHIỆM” trong Văn hóa EVNNPT;...Đồng thời đã cùng thống nhất đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là tổ chức học tập, thảo luận chuyên đề hàng năm đảm bảo nghiêm túc, thiết thực;

Hai là: Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động;

Ba là: Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chú trọng chỉ đạo và thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Bốn là: Triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực thi Văn hóa Doanh nghiệp, trên cơ sở đó rà soát, bổ sung cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị theo yêu cầu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, kém hiệu quả;

Năm là: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác “ Chuyển đổi số trong EVNNPT ” phong trào “ Tết trồng cây ” hưởng ứng chương trình “ Vì một Việt Nam Xanh ” của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng đã biểu dương, công bố các quyết định và trao khen thưởng của Đảng ủy EVNNPT và PTC3 cho 03 tập thể và 03 cá nhân trực thuộc Đảng bộ PTC3./.

Trần Việt Hùng

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa