Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Quản lý vận hành Trạm (Truyền tải điện TP.HCM)

Thứ năm, 14/9/2023 | 08:00 GMT+7
Chi bộ Quản lý vận hành Trạm trực thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập từ ngày 19/5/2021 theo Quyết định số 133-QĐ/ĐU ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4. tổng số đảng viên của chi bộ hiện có 24 đồng chí đều có trình độ đại học, nắm giữ các chức vụ trong cấp ủy đơn vị, Ban giám đốc, do đó thuận lợi trong việc nắm bắt và triển khai kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên đến đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Quản lý vận hành trạm họp đình kỳ và sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trạm 500kV Đức Hoà

Chi ủy chi bộ đã triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Kế hoạch toàn khóa số 08-KH/ĐU ngày 11/10/2021 của Đảng ủy Công ty về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 15/10/2022 của Đảng ủy bộ phận về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Chi bộ cũng triển khai cho toàn thể đảng viên trong chi bộ thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Chi bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Quản lý vận hành trạm.

Qua hơn 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể đảng viên chi bộ thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên trong chi bộ đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trong hành động của đảng viên; hầu hết đảng viên ý thức cao hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, làm tốt công việc được lãnh đạo phân công. Kết quả năm 2022, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ kết quả đó đã được Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 xếp loại chất lượng chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”; Chi bộ có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 16 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ./.

Nguyễn Thế Anh – Truyền tải điện TP. Hồ Chí Minh - PTC4