Phấn đấu hoàn thành công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 trong năm 2023

Thứ sáu, 12/5/2023 | 09:48 GMT+7
“Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. Do vậy, trong nhiệm kỳ công tác, cán bộ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tương ứng với chức danh cán bộ…”.

Nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự năm 2023 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đặt ra mục tiêu hoàn thành 100% việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trong năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức tại Kế hoạch số 36/KH-BCH ngày 18/2/2023 về việc công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức năm 2023.

Tính đến cuối năm 2022, toàn PTC4 có 36/51 cán bộ thuộc đối tượng 3 đã hoàn thành các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt tỷ lệ 70,6%. Kết quả này có chững lại trong các năm 2020 đến năm 2022 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, một số lớp bồi dưỡng bị hoãn hoặc do cán bộ thuộc đối tượng 3 của PTC4 phải tập trung củng cố, đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện cao áp sau đỉnh dịch. Do đó, để sắp xếp cho 29,4% cán bộ thuộc đối tượng 3 còn lại có thể hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong năm nay thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ, trong điều kiện khối lượng công việc, quy mô quản lý lưới truyền tải điện ngày càng tăng, định mức lao động ngày càng giảm để góp phần thực hiện công tác cán bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 năm 2023 của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, PTC4 đã sắp xếp và đăng ký cho số cán bộ thuộc đối tượng 3 còn lại tham gia các khóa từ khóa số 122 (tháng 4/2023) đến khóa 126 (tháng 8/2023). Cho đến nay, lũy kế tổng số cán bộ thuộc đối tượng 3 của PTC4 đã tham dự bồi dưỡng là 41/51 người, đạt tỷ lệ 80,4% và sẽ nỗ lực đạt mục tiêu vào cuối năm.

Mỗi khóa bồi dưỡng kéo dài 12 ngày, cán bộ tham dự học được triển khai toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trang bị các kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ…

Thông qua các lớp này, học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chấp hành đúng Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị và Quy định số 07-QĐ/BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên; là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. Do vậy, trong nhiệm kỳ công tác, cán bộ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tương ứng với chức danh cán bộ…”./.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 122 năm 2023

Nguyễn Xuân Phương – Phòng KTTTPC - PTC4