Đảng ủy PTC2 tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Thứ bảy, 13/8/2022 | 15:32 GMT+7
Ngày 12/8/2022 tại Đà Nẵng, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đảng ủy PTC2 tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Tham dự hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy PTC2, Bí thư các chi bộ trực thuộc, đ/c Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 chủ trì hội nghị.

Thay mặt BCH Đảng ủy PTC2, đ/c Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy PTC2 đã báo cáo:  Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH TW khoá X và Kết luận 52-KL/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Đảng ủy PTC2 đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức phù hợp với tình hình đặc thù của đơn vị. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đội ngũ trí thức của Đảng ủy PTC2 ngày càng tăng, tính đến thời điểm hiện tại nhân lực hiện có của PTC2 là 823 người (thời điểm 08/2008 là 868 người). Trong đó cán bộ lãnh đạo là 19 người; chuyên môn nghiệp vụ là 253 người; công nhân quản lý vận hành là 543 người. Về lý luận chính trị hiện nay PTC2 có trình độ cao cấp là 07 người; trung cấp là 20 người.

Đảng ủy PTC2 tập trung phát triển đội ngũ trí thức của đơn vị trước và sau khi có Nghị quyết (trình độ nguồn nhân lực hiện tại/so với năm 2008) với kết quả đạt được như sau: Tiến sĩ là 01/00 người; thạc sĩ là 38/11 người; Đại học là 390/280 người; Cao đẳng là 41/16 người; Trung cấp, công nhân kỹ thuật là 353/561 người.

Trong lĩnh vực KH&CN, đội ngũ trí thức PTC2 thường xuyên quan tâm học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong EVNNPT. Hằng năm tích cực nghiên cứu đóng góp cho ngành điện rất nhiều ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu hoa học được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao. Các sáng kiến đã trực tiếp góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả, trong công tác sản xuất, tăng năng suất lao động sản xuất và đời sống sinh hoạt của CBCNV.

Đại hội XIII của Đảng khi xác định các đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo (tầm nhìn 2030, 2045) đã nhấn mạnh tới nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và yêu cầu cần có chính sách vượt trội để thu hút, trọng dụng nhân tài cả trong và ngoài nước, góp phần đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số trong bối cảnh mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đảng ủy PTC2 tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi và cán bộ khoa học - công nghệ hàng đầu và lao động lành nghề. Bên cạnh đó Đảng ủy PTC2 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành chiến lược phát triển của EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030.

Một số hình ảnh:

 

 Đ/c Lê Đình Chiến – Phó Bí thư Đảng ủy PTC2 đã báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

 Đ/c Nguyễ Đăng Thông – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy PTC2 phát biểu tại hội nghị

 

Đ/c Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu chỉ đạo tại  hội nghị.

 

Quang Thắng