Quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ năm, 10/10/2013 | 17:00 GMT+7
Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành văn bản số 253-QĐ/ĐU ngày 7/10/2013 Quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Chương I ​  

                                                                  Chương I
                                                                QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan

1- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2- Hướng dẫn số 25-HD/BTGTW ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
3- Quyết định số 37-QĐ/TVĐU ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thành lập Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT).
4- Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc Đảng bộ EVN theo nội dung cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 113-QĐ/ĐU ngày 17 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.
5- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng ủy NPT khóa I, nhiệm kỳ 2010 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 180-QĐ/ĐU ngày 04 tháng 01 năm 2013 của Đảng ủy NPT.
 
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 1- Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2- Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy NPT và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong Đảng bộ NPT.
 
Điều 3. Tiêu chuẩn chung
 1- Có tinh thần yêu nước, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; không cá nhân, vị kỷ, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể, của Tổng công ty, của Tập đoàn, của đất nước và xã hội; không ngừng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển của Tổng công ty và Tập đoàn.
2- Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, chấp hành nội quy lao động. Chấp hành nghiêm túc sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động và các quy định hiện hành. Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật của Nhà nước, bí mật của Tổng công ty và Tập đoàn.
3- Luôn quan tâm giữ gìn, trau dồi đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Có lối sống trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn, lành mạnh, chân thành, thẳng thắn; không xa hoa, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham ô, tham nhũng và bao che cho các hành vi sai trái.
4- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
5- Có tinh thần đoàn kết, nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ; luôn khách quan, trung thực, không có tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở.
6- Suốt đời phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống; nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ tốt công việc.
7- Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của NPT, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của NPT. Có trách nhiệm xây dựng, nâng cao uy tín và phát huy truyền thống của Tổng công ty, của Tập đoàn. Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt sứ mệnh của NPT là đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.
8- Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị phải luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm. Có trách nhiệm quản lý, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc quyền quản lý theo sự phân công và quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ, công việc của mình.
 
 
                                                                    Chương II
                                                               QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ cần phải thực hiện “5 xây”
1- Xây dựng ý thức tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chủ động nghiên cứu để nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các nội quy, quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và Tập đoàn.
2- Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, đoàn kết nội bộ, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, giữa các phòng (ban) nghiệp vụ trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, chịu khó học tập, nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong thực tiễn, tìm hiểu và ứng dụng khoa học công nghệ, kiến thức mới vào công việc. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ ở nơi cư trú, nâng cao ý thức đấu tranh tự phê bình và phê bình.
3- Xây dựng và tích cực tham gia vào công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực hoạt động khác của Tổng công ty. Thực hiện giải quyết công việc đúng chủ trương, chính sách, đúng pháp luật, đúng thời gian và có hiệu quả cao nhất.
4- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở; luôn có thái độ khiêm tốn, hoà nhã, trung thực; luôn quan tâm lắng nghe ý kiến của quần chúng, gương mẫu trong lời nói và hành động, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5- Xây dựng và thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp, góp phần phát triển bền vững hình ảnh tốt đẹp và thương hiệu của Tổng công ty; tích cực, chủ động trong hội nhập khu vực và quốc tế.
 
Điều 5. Cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ cần phải thực hiện “5 chống”
1- Chống thoái hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chây ỳ trong công việc, trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ; bè phái, cục bộ, bản vị.
2- Chống lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để mưu lợi cá nhân; cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, khách hàng trong khi giải quyết công việc, vi phạm các chế độ quy định của Tổng công ty hoặc bao che các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Tổng công ty và Tập đoàn.
3- Chống làm tư vấn, cộng tác viên đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ, các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật Nhà nước, bí mật công tác hoặc những công việc thuộc thẩm quyền của mình và các công việc khác mà công việc đó có khả năng gây phương hại đến lợi ích của Tổng công ty, Tập đoàn và lợi ích Quốc gia.
4- Chống xa hoa, lãng phí đi đôi với triệt để thực hành tiết kiệm ở tất cả các lĩnh vực hoạt động, ở các cấp, các đơn vị.
5- Chống phát ngôn, đưa tin sai lệch, không trung thực, không đúng lúc, đúng chỗ, gây thiệt hại cho tập thể, đơn vị, gây mất đoàn kết nội bộ; kiên quyết chống lại các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và các tệ nạn xã hội.
 
                                                                             Chương III
                                                                          ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1- Các ban của Đảng ủy NPT
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu của Đảng uỷ và Bộ phận giúp việc tham mưu cho Đảng ủy trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Quy định này trong toàn Đảng bộ.
2- Chi bộ Văn phòng chỉ đạo bộ phận tuyên truyền xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp về Chuẩn mực đạo đức trong chương trình tuyên truyền chung của Tổng công ty.
3- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc
- Phổ biến, quán triệt Quy định này để toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thấm nhuần và tự giác thực hiện.
- Cụ thể hóa Chuẩn mực đạo đức này sát hợp từng đối tượng cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ của đơn vị; xây dựng thành các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ đăng ký và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã đề ra.
- Kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt; kỷ luật, phê bình những cá nhân, tập thể vi phạm.
4- Báo cáo định kỳ
- Hàng quý trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy, công đoàn, đoàn thanh niên,… phải kiểm điểm việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ.
- Định kỳ 1 năm, căn cứ kết quả phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở để đánh giá, nhận xét và xếp loại cán bộ, đảng viên CNVCLĐ cuối năm.
5- Ban Thường vụ Đảng uỷ NPT giao Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp chỉ đạo thực hiện, gắn với việc xây dựng và thực hiện Văn hoá doanh nghiệp của Tổng công ty./.
 
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
(đã ký)
 
Đặng Phan Tường
 

 

EVNNPT