Thể lệ Cuộc thi "Chuyển đổi số trong EVNNPT"

Thứ hai, 27/2/2023 | 08:35 GMT+7
Ngày 23/2/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã ban hành Thể lệ Cuộc thi "Chuyển đổi số trong EVNNPT".

Nội dung Thể lệ xem tại đây.

Ban Truyền thông - EVNNPT