Thông báo đấu giá tài sản thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Truyền tải điện 1

Thứ bảy, 25/11/2023 | 20:49 GMT+7
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại văn  bản số 2767/EVNNPT-TCKT  ngày 25/7/2022 về việc công tác thanh xử lý, nhượng bán tài sản, vật tư thiết bị  của EVNNPT.

Ngày 14/11/2023, Công  ty  Truyền  tải  điện  1  đã  ký  hợp  đồng số 01 TXL-2022/HĐDVĐG/PTC1-ĐGVN với Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam để tiến hành đấu giá lô tài sản thanh lý đợt 1 năm 2023 của Công ty Truyền tải điện 1.

Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam cũng đã phát hành thông báo đấu giá số 2060/2023/TB-ĐGVNngày 21/11/2023 trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/).

Để đảm bảo công khai thông tin đấu giá, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đăng thông báo đấu giá số 2060/2023/TB-ĐGVN  ngày 21/11/2023 của Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của EVNNPT.

Chi tiết văn bản 6577/PTC1-TCKTngày 21/11/2023 của Công ty Truyền tải điện 1.

Chi tiết văn bản 2060/2023/TBĐGVNngày 21/11/2023 cuả Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam.

EVNNPT