Thông báo mời thu xếp vốn 4 Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối

Thứ bảy, 30/9/2023 | 19:49 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 04 dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối theo hình thức chào cạnh tranh. Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 30/6/2024.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC của dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 29/09/2023. Thời hạn nộp HSĐX: ngày 17/10/2023, cụ thể như sau:

EVNNPT