Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ tư, 26/2/2020 | 09:37 GMT+7
EVNNPT thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 24/2/2020, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 541/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt thông tin công bố. 
Thông tin được công bố theo văn bản này theo mẫu Phụ lục IV Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của EVNNPT.
Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm: 30-HDTV-NPT-QD-phe-duyet-thong-tin-PLIV_ND81_CP.pdf

 

Ban Pháp chế