Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ tư, 7/8/2019 | 15:17 GMT+7
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

​Ngày 08/8/2019, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 2739/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt thông tin công bố. 

Thông tin được công bố theo văn bản này bao gồm:

- Phụ lục 1 (tương ứng với Phụ lục IX của Nghị định 81/2015/NĐ-CP) về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của EVNNPT.

- Phụ lục 2 (tương ứng với Phụ lục VII của Nghị định 81/2015/NĐ-CP) về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 của EVNNPT.

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm: 117-Phe-duyet-cong-bo-TT-theo-PL7-PL9-20190812152422652.pdf

Ban Pháp chế