Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ sáu, 29/3/2019 | 15:50 GMT+7
​Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

​Ngày 29/3/2019, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 380/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt thông tin công bố (QĐ 37/QĐ-EVNNPT ngày 29/03/2019). Thông tin được công bố là Phụ lục X Báo cáo chế độ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của EVNNPT theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.  

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm:VB 990 EVNNPT cong bo thong tin theo nghi dinh 81.pdfVB 990 EVNNPT cong bo thong tin theo nghi dinh 81.pdf

 
Ban Pháp chế