Đảng ủy EVNNPT giám sát chuyên đề tại Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Thứ bảy, 20/5/2023 | 14:00 GMT+7
Ngày 19/5, tại TP. Đà Nẵng, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chủ đề năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ giám sát do đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT làm Tổ tưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVNNPT và đồng chí Phan Lê Vinh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy làm Tổ phó cùng các đồng chí thành viên Tổ giám sát.

Về phía Đảng ủy CPMB có đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ CPMB.

Đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNNPT, Tổ trưởng Tổ giám sát chủ trì buổi giám sát

Nội dung giám sát tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy EVN và Đảng ủy EVNNPT về công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên; về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ.

Việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVNNPT về thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giám sát cán bộ thuộc diện Đảng ủy EVNNPT quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ mối liên hệ với tổ chức cơ sở đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVNNPT phát biểu tại buổi giám sát

Báo cáo tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB cho biết: Trong thời gian qua, Đảng bộ CPMB có sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, trong quá trình lãnh đạo đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc;.Sự chỉ đạo của Đảng ủy, chuyên môn nhất quán và huy động được mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng và biểu dương các tập thể, cá nhân kịp thời đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng đảng. Tập thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, năng động, sáng tạo, không chùn bước trước khó khăn, luôn có các biện pháp phù hợp trong từng thời điểm để giải quyết công việc.

Có được kết quả trên, Đảng ủy CPMB luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng bộ và CPMB trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực và động lực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện tốt sự phối, kết hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.

Luôn chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt an sinh xã hội, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thu nhập của CBCNV.

Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn. Bám sát phương châm giám sát cần mở rộng, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CPMB báo cáo tại buổi  giám sát

Tại buổi giám sát, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ giám sát cùng các đồng chí trong đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy CPMB trong thời gian qua. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của tổ chức Đảng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường.

Đảng ủy CPMB đã nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy EVN và Đảng ủy EVNNPT nghiêm túc, sâu rộng. Đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng ủy Tập đoàn về nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, quản lý đảng viên, về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Từ đó, mỗi chi bộ, đảng viên có tư duy và hành động cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy đã triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVNNPT về thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chủ đề năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh đạo, chỉ đạo bằng các Nghị quyết, Chỉ thị, đề ra giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện kế hoạch EVNNPT giao.

Các đồng chí trong đoàn công tác cũng chỉ ra những khuyết điểm hạn chế và đề nghị Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy CPMB tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó nâng cao hơn nữa trình độ, nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW, của Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với tinh thần kiên trì, nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm.

Đảng ủy EVNNPT giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Ban QLDA các công trình điện miền Trung

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;.

Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục bám sát mục tiêu, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVNNPT về thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chủ đề năm 2023.

Xuân Tân