PTC2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên giai đoạn năm 2010 -2021.

Thứ bảy, 23/10/2021 | 11:27 GMT+7
Ngày 20/10/2021, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên giai đoạn năm 2010 - 2021.

Đồng chí Trần Thanh Phong , Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy PTC2, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy và Tổ chức Đảng ủy, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cơ quan Công ty

Báo cáo chính trị tại Hội nghị nêu rõ, quán triệt quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ủy PTC2 đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và đội ngũ Đảng viên, xây dựng, ban hành kịp thời, thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy EVN, EVNNPT về công tác xây dựng đảng như: quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội XIII, Đại hội XII của Đảng, NQTW4 khóa XI, XII  và chỉ thị 05-CT/TW ... Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng cao, tư duy được đổi mới hơn. Thực tế đã tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ PTC2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của người lao động trong PTC2 đối với Đảng.

Về công tác chính trị tư tưởng

Đảng ủy PTC2 luôn chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tuyên truyền sâu rộng để không chỉ nhận diện và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc mà còn nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã nghiêm túc triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về chính trị tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng.

Triển khai học tập và thực hiện nghị quyết trung ương 04 - NQ/TW khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên. Từ năm 2015-2021, Đảng ủy PTC2 đã xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2020- 2021, với tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biễn hết sức phức tạp, Đảng bộ PTC2 đã thường xuyên lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV trong đơn vị để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chấp hành nghiêm túc các nội dung Chỉ thị của Chính phủ về phòng chống Covid. Chủ động đưa ra nhiều giải pháp, áp dụng nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ điều hành sản xuất cũng như phòng chống Covid-19. Đến nay, 100% người lao động PTC2 không có trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đảm bảo nhân lực vận hành lưới điện an toàn, liên tục và truyền tải điện năng cho 2 miền Nam - Bắc.

Về hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng, chăm lo kết nạp đảng viên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Đảng ủy PTC2 đã ban hành chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết NQTW 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của Đảng. Thực hiện các Nghị quyết của Trung Ương về “Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đảng ủy PTC2 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT, Đảng ủy PTC2 đã tổ chức sắp xếp lại Văn phòng Đảng ủy, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu nghiệp vụ công tác Đảng cho Văn phòng, Phòng Tổ chức và Nhân sự, Phòng Kiểm tra - Thanh tra và Pháp chế.

Đảng ủy PTC2 đã xây dựng, ban hành nghị quyết, kế hoạch, quy định, chương trình hành động để đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong giai đoạn vừa qua, đã đăng ký đào tạo về Cao cấp lý luận chính trị cho 07 đồng chí, Trung cấp chính trị cho 18 đồng chí.

Công tác phát triển đảng viên cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới. Đến tháng 10/2021, toàn Đảng bộ PTC2 có 240 Đảng viên, trong đó có 12 Đảng viên dự bị (kết nạp năm 2021). Số đảng viên kết nạp tại Đảng bộ PTC2 từ năm 2010 đến nay là 145 đồng chí. Có 64 đảng viên đang giữ các vị trí quản lý tại Cơ quan Công ty và các TTĐ trực thuộc.

Về kết quả nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

Thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng ủy PTC2 đã ban hành chương trình hành động số 26-CTr/ĐU ngày 08/3/2018 về thực hiện NQ số 14-NQ/ĐU của ĐU EVN và Chương trình hành động số 18-CTr/ĐU của Đảng ủy EVNNPT về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sinh hoạt chi bộ chuyên đề định kỳ tối thiểu 01 lần/01 quý; Duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, chuyên đề hàng quý; trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 chủ động tổ chức các hình thức họp trực tuyến; tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Việc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại PTC2 đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của PTC2.

Đánh giá chung, Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đạt kết quả quan trọng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được siết chặt; hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nề nếp; phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, luôn giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tốt; Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa XIII.

Hội nghị cũng phân tích dánh giá những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân . Trong đó nêu rõ do đặc thù lưới điện quản lý trải dài, phân tán trên nhiều tỉnh, có một số thời điểm phải tập trung thực hiện sửa chữa cắt điện (đặc biệt trong những tháng cuối năm) nên việc tổ chức sinh hoạt Đảng tại một số Chi bộ chưa đáp ứng mốc thời gian. Việc thực hiện chủ trương trẻ hóa chức danh đội ngũ cán bộ khó thực hiện trong thời gian đến do định biên lao động thay đổi theo hướng giảm, việc thu hút, tuyển dụng nhân sự trẻ, có trình độ cũng bị hạn chế. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp là kiêm nhiệm, công tác quản lý, điều hành chiếm nhiều thời gian, nên sự chỉ đạo công tác đảng, chuyên môn đôi khi bị phân tán.

Hội nghị thống nhất cao với những nội dung được nêu trong báo cáo chính trị, những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hội nghị thông qua kế hoạch, nhiệm vụ công tác trong thời gian đến gồm có một số nội dung trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tích cực, chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, dự nguồn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

- Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

- Coi trọng và đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của các cấp ủy, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

- Chỉ đạo các chi bộ chú trọng thực hiện phân công nhiệm vụ cho đảng viên gắn với công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Trần Thanh Phong chủ trì Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Đảng bộ PTC2