Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022

Thứ tư, 30/3/2022 | 09:01 GMT+7
Ngày 29/3/2022, tại Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2022. Hội nghị vinh dự đón tiếp Ông Trịnh Tuấn Sơn, UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và đại diện các Ban Tổ chức Nhân sự, Kế hoạch, An toàn, Pháp chế, Văn phòng Công đoàn Tổng công ty.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì, điều hành của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty, Hội nghị có mặt 140 đại biểu gồm Ban Giám đốc, UVBCH Công đoàn, Kế toán trưởng, Trưởng Ban TTND, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty và 125 đại biểu bầu từ Hội nghị Người lao động cấp phòng, đơn vị trực thuộc Công ty.

Ông Võ Đình thủy , Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công ty cùng với Ông Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Công đoàn Công ty Chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty PTC4 trình bày báo cáo  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm qua, Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định; các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác quản lý vận hành lưới điện ngày một tiếp cận mô hình tiên tiến, từng bước hiện đại; mô hình tổ chức, quản lý được kiện toàn thống nhất, đồng bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2026, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo  kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Sản lượng điện truyền tải năm 2021 là 91,201 tỷ kWh; đạt 89,68% KH giao (101,691 tỷ kWh) nhưng đạt 100,3% KH điều chỉnh (90,91 tỷ kWh) năm 2021; 3 tháng đầu năm 2022 sản lượng đạt 22,397 tỷ kWh, thấp hơn 0,67% so với cùng kỳ năm 2021 (22,549 tỷ kWh), bằng 97,86% so với dự trù 3 tháng đầu năm của Công ty (22,886 tỷ kWh). Tỉ lệ tổn thất điện năng chung năm 2021 là 1,01%, bằng với chỉ tiêu năm 2021  điều chỉnh, thấp hơn 0,03% cùng kỳ năm 2020; Trong 3 tháng đầu năm 2022, tỉ lệ tổn thất điện năng chung thực hiện là 1,12%, cao hơn 0,13% so với cùng kỳ 2021 (0,99%), cao hơn 0,03% so với dự trù 3 tháng đầu năm của Công ty (1,09%). Lưới điện Công ty quản lý vận hành an toàn liên tục, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân của 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Công ty đã thực hiện Công ty đã thực hiện 100% kế hoạch sửa chữa lớn được EVNNPT giao điều chỉnh bao gồm 340 công trình với tổng giá trị thực hiện cả năm là 278,476 tỷ đồng. Trong 03 tháng đầu năm, Công ty đã khởi công thực hiện 39 công trình, hoàn thành 33 công trình, giá trị khối lượng thực hiện là 35,5 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch quý I và đạt 14,3% so với kế hoạch năm.

Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sắp xếp lao động để tiếp nhận vận hành khối lượng lưới điện tăng thêm khá lớn. Trong năm 2021, tổng số lao động của Công ty là 1.418 người, giảm 05 người so với thời điểm ngày 01/01/2021, trong đó: giảm 45 lao động (gồm nghỉ hưu: 01, chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng: 30, EVNNPT điều động nội bộ: 02, mất: 04, thôi việc trước tuổi hưu: 08) và tăng 40 lao động (trong đó EVNNPT điều động: 02; tuyển mới 38 kỹ sư điện). Trong 03 tháng đầu năm 2022, số lao động giảm là 01 người do nghỉ trước tuổi hưu, chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng 02; số lao động tăng là 05 người do tuyển dụng theo KH được duyệt 2021. Đến 15/03/2022, tổng số lao động của Công ty là 1420 người, tăng 02 người so với thời điểm đầu năm; hiện nay Công ty còn thiếu 152 người. Trong 03 tháng đầu năm 2022, Công ty đã hoàn thành 14/53 hạng mục đào tạo, đạt 26,4% theo KH trình EVNNPT, giá trị thực hiện 916,8 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch trình EVNNPT.

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”: Công ty đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong Công ty Truyền tải điện 4, phân công nhiệm vụ đến các phòng và đơn vị phụ trách các nội dung liên quan và tiến độ thực hiện. Công ty tổ chức triển khai thực hiện 72 công việc chuyển đổi số (trong đó của Tập đoàn là 18 công việc và Tổng công ty là 54 công việc). Năm 2021 Công ty đã hoàn thành 71/72 công việc, đạt tỷ lệ 98,61%..

Công ty tiếp tục chú trọng triển khai Văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa EVNNPT sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho CBCNV về Văn hóa EVNNPT, triển khai ký cam kết thực thi VHDN đến từng cán bộ công nhân viên. Các TTĐ đã tổ chức hội thảo về giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT gắn với công tác quản lý vận hành lưới điện, đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấm điểm kết quả thực hiện VHDN tại tất cả các phòng đơn vị, qua đó kịp thời theo dõi, đôn đốc phòng, đơn vị triển khai VHDN một cách toàn diện và thiết thực. 100% CBCNV ký cam kết thực thi VHDN; năm 2022 Công ty đã phổ biến và hướng dẫn thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của EVNNPT, tổ chức tuyên truyền về Chủ đề năm của EVN và Nghị quyết 20/NQ-HĐTV của EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022, thực hiện 09 bài viết tuyên truyền về VHDN đăng trang web Công ty, trong đó 04 bài đăng trang Web của EVNNPT với các nội dung tuyên truyền về các tập thể CBCNV các đội, trạm thực hiện tốt nhiệm vụ và theo tinh thần Văn hóa EVNNPT.

Công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại, các nội dung công khai, các nội dung người lao động được tham gia ý kiến, các nội dung người lao động được quyết định, các nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của người lao động tại nơi làm việc, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng NSLĐ và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện thống nhất từ Công ty đến các đơn vị. Công tác phân phối tiền lương của Công ty được thực hiện công khai, dân chủ, thu nhập của người lao động tiếp tục được duy trì ổn định.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động tại cơ sở và tình hình thực hiện TƯLĐTT và chế độ chính sách của người lao động

Công ty cũng đã tiếp tục quan tâm tạo điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, duy trì hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường sức khỏe, tạo sự gắn bó, đoàn kết trong điều kiện thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, CNVCLĐ phải thực hiện phương châm ”3 tại chỗ”.

Lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Công ty luôn sâu sát trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trực tiếp tham dự và chỉ đạo hội nghị Người lao động ở các đơn vị. Kết quả hoạt động, công tác được đánh giá khách quan, sâu sắc và phản ánh đúng tình hình thực tế tại phòng, đơn vị. Trong quá trình thực hiện hội nghị người lao động từ cấp cở sở, đã có 86 ý kiến từ các tổ, đội, trạm, phòng gửi lên hội nghị Người lao động của Đơn vị Truyền tải điện, các Phòng trực thuộc Công ty và 22 ý kiến giải quyết tại Hội nghị Người lao động Công ty. Tổ chức Công đoàn đã làm tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chuyên môn, tạo điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đại bộ phận người lao động yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người sử dụng lao động đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn các cấp hoạt động thuận lợi, quan tâm và có trách nhiệm cao trong việc trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của người lao động. Việc thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho người lao động, các ý kiến thắc mắc, kiến nghị về quyền lợi của người lao động đều được giải quyết thỏa đáng. Quan hệ lao động trong Công ty ổn định, hài hòa, đại bộ phận người lao động an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trả lời các kiến nghị của Người lao động trước Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 5 thành viên và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2022 gồm 27 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Người lao động được nghe các các đơn vị, tiêu biểu Truyền tải điện Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung thảo luận về lực lượng lao động trực tiếp liên quan quan tâm giải quyết sức khỏe người lao động hậu COVID-19 với những giải pháp linh hoạt; đề xuất Công ty sớm có hướng dẫn về thời giờ làm thêm cho người lao động vận dụng theo Thông tư số 18/2021/BLĐTBXH và khoản 3 Điều 107 Bộ Luật Lao động; đề xuất Công ty những giải pháp cho những công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động trực tiếp lớn tuổi. Công ty rất vinh dự được Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPT thông tin cho Hội nghị những nội dung liên quan đến quyết toán quỹ tiền lương, cách tính tiền lương người lao động V1, V2, V3 trong thời gian sắp tới liên quan đến tăng giảm định biên nhân sự trực tiếp và gián tiếp trong EVNNPT.

Ông Trịnh Tuấn Sơn,  Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Trịnh Tuấn Sơn đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công ty trong năm qua mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ở 19 tỉnh thành phía Nam diễn biến hết sức phức tạp nhưng PTC4 luôn là đơn vị đầu tàu trong EVNNPT, đóng góp rất lớn, luôn luôn tìm tòi sáng tạo, an toàn cho người lao động, duy trì tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đóng góp thành tích quan trọng trong EVNNPT, nhất là quan tâm đến phát triển công nghệ, chuyển đổi số hiện nay, có nhiều hoạt động rất có ý nghĩa, dần dần hoàn thiện các thể chế quản lý. Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị Công ty nghiên cứu thực thi các văn bản mới liên quan đến quyền lợi người lao động như Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ liên quan về xử phạt hành chính về quan hệ lao động; nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 liên quan về xử phạt hành chính về lĩnh vực đầu tư xây dựng; tiếp tục thực thi chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, EVNNPT giao cho Công ty 143 sáng kiến trong 2 đợt; chủ động tổ chức các cuộc thi ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV; tái khởi động hội thợ giỏi các cấp, tổ chức hội thảo các vấn đề rủi ro, về Văn hóa số, Văn hóa an toàn; Công ty chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ CNVCLĐ bằng nhiều hình thức như tự đào tạo, học qua chương trình Eleaning hoặc học qua thực tiễn sản xuất,...

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPT, cam kết thực hiện đúng theo TƯLĐTT, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở,  tập trung công tác chuyển đổi số, đồng thời sẽ phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị người lao động đã đề ra. Trước những nhiệm vụ mới, thách thức mới, toàn thể CNVCLĐ của PTC4 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thế mạnh sẵn có, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Ngành điện.

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động Công ty

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu tại Hội nghị Người lao động năm 2022

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động công ty năm 2022

Lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chụp hình lưu niệm với đại biểu Công ty tham dự Hội nghị.

Văn Lạc - Công đoàn PTC4