Thông báo mời thu xếp vốn cho các dự án lưới truyền tải điện

Thứ tư, 28/9/2022 | 10:06 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 03 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: Dangthiphuongthanh@npt.com.vn để được nhận miễn phí 03 HSYC tương ứng với 03 dự án.

Thời gian nhận HSYC từ ngày 30/9/2022.

Thời hạn nộp HSĐX: 08 giờ 30 phút ngày 18/10/2022, cụ thể như sau:

EVNNPT