Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Chủ nhật, 5/4/2020 | 18:13 GMT+7

Ngày 01/04/2020, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 1142/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt thông tin công bố.

Thông tin được công bố theo văn bản này theo mẫu Phụ lục X Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của EVNNPT.

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm:1142-CV-gui-ve-cong-bo-thong-tin-theo-nghi-dinh-81-20200405182718811.pdf

Ban Pháp chế