Hiệu quả thực tiễn mô hình Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở tại EVNNPT

Thứ năm, 18/8/2022 | 13:58 GMT+7
Ngày 17/8/2022 tại Cao Bằng, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có tham luận “Hiệu quả thực tiễn của mô hình Đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở lãnh đạo toàn diện, tập trung và đồng bộ các tổ chức đảng - chuyên môn - đoàn thể”.

Toàn cảnh Hội nghị các tổ chức Đảng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Tạo sự đồng bộ, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Mô hình Đảng bộ toàn Tổng công ty được thành lập và đi vào hoạt động gần như cùng thời điểm ban hành và đúng theo tiêu chí tại Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008, nay được thay bằng Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, nhằm gắn chặt yêu cầu công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, sao cho phù hợp với việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Các tổ chức đoàn thể hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVNNPT. Công đoàn EVNNPT là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đoàn Thanh niên EVNNPT là đoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở. Đây là mô hình lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chính trị trong EVNNPT và đặc biệt là đều được sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cấp trên trực tiếp là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là đặc điểm riêng của EVNNPT so với các tổng công ty khác trong Tập đoàn, tạo ra thuận lợi trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị kể từ khi thành lập.

Với phương châm của Đảng ủy EVNNPT là lãnh đạo thông qua các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, trong năm 2021 Tổng công ty đã bổ sung, sửa đổi Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc EVNNPT, đã cụ thể hóa việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng việc bàn bạc, thông qua các chủ trương, các nhiệm vụ trong Danh mục các công việc cần xin ý kiến Đảng uỷ Tổng công ty nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tạo sự thống nhất trong thực hiện các nội dung lãnh đạo, phương thức giải quyết công việc, phát huy đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, xác định vai trò của các đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia quản lý doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ nghe báo cáo kết quả các lĩnh vực hoạt động trong toàn Tổng công ty; thảo luận, phân tích, đánh giá và ban hành các kết luận để chỉ đạo kịp thời, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết đối với những vấn đề lớn, có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ, nhằm mục tiêu phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời ban hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy EVN và phù hợp với điều kiện cụ thể của EVNNPT.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng tham luận tại Hội nghị

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Qua hơn 13 năm từ ngày thành lập Đảng bộ, cùng với đó là thực hiện nghị quyết các kỳ đại hội, Tổng công ty đã đạt được những thành tích quan trọng, toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu.

Trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên, Đảng ủy EVNNPT đã đề ra các chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng cán bộ; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Bộ máy lãnh đạo và hệ thống chính trị của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc được tổ chức đồng bộ, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng luôn được đề cao. Đặc biệt, trong mô hình tổ chức đảng đồng bộ, xuyên suốt, công tác quản lý cán bộ các cấp được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất và kịp thời từ việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng quản lý cán bộ.

Trong đó, công tác quy hoạch cán bộ của EVNNPT được thực hiện nền nếp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của EVNNPT và đơn vị đúng theo Quy định. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được Đảng ủy và lãnh đạo EVNNPT quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, phát huy sở trường công tác và tăng cường cán bộ cho những đơn vị có nhu cầu. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện xuất phát từ nhu cầu công tác thực tế của EVNNPT và đơn vị; quy trình thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, trong năm 2019, Đảng ủy EVNNPT đã sắp xếp, tổ chức các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo hướng gắn với các ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Cùng với các ban của Đảng, các ban của EVNNPT cũng được kiện toàn, đồng bộ chức năng, nhiệm vụ tương ứng với các ban EVN tạo sự thống nhất, thuận lợi trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo ngành dọc từ Đảng ủy EVN đến Đảng ủy EVNNPT và nay là đến đảng ủy cơ sở.

Công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, vượt về số lượng, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 690 đảng viên, đều vượt chỉ tiêu các Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết hằng năm đề ra. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII và XIII. Hằng năm, các tổ chức đảng trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ tổ chức đảng HTTNV bình quân các năm đều trên 92%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đều trên 93%, vượt chỉ tiêu theo định hướng của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết hằng năm của Đảng ủy EVNNPT.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, riêng trong năm 2022, Đảng ủy đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đối với 22/24 tổ chức đảng trực thuộc với các nội dung trọng tâm theo đúng chỉ đạo, định hướng của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành nhiều nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường GPMB ngày càng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng được sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, của EVN, cộng với sự nỗ lực của Tổng công ty và các đơn vị, EVNNPT đã thực hiện đầu tư các công trình lưới truyền tải điện với khối lượng đầu tư lớn, đảm bảo giải tỏa công suất của các nguồn điện, nâng cao độ ổn định, tăng cường năng lực truyền tải điện và giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống.

Trong 5 năm nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khởi công 213 công trình; đóng điện, hoàn thành đưa vào vận hành 255 công trình. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tính đến 30/6/2022, EVNNPT đóng điện, hoàn thành đưa vào vận hành 58 công trình; với tổng chiều dài đường dây tăng thêm hơn 1.000 km, tổng dung lượng MBA tăng thêm gần 8.000 MVA.

Hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay, EVNNPT quản lý 177 TBA (gồm 35 TBA 500 kV, 142 TBA 220 kV), tăng 62,4% so với đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ II. Trong 7 năm, đã truyền tải sản lượng điện khoảng 1.290 tỷ kWh, tăng bình quân trên 8%/năm.

Chất lượng công tác quản lý, điều hành và các mặt hoạt động của EVNNPT từng bước được nâng lên; xây dựng, hoàn thiện, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều đề án, chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt các chủ đề nhiệm kỳ, chủ đề từng năm và nâng cao chất lượng hoạt động mọi mặt của Tổng công ty. Để tiếp tục có hướng đi đúng, vươn lên tầm khu vực và quốc tế, EVNNPT đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với quan điểm xây dựng EVNNPT phát triển bền vững.

EVNNPT ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải

“Từ việc thành lập Đảng bộ EVNNPT hoạt động theo mô hình Đảng bộ xuyên suốt và việc hoàn chỉnh hệ thống chính trị từ cấp ủy đảng - lãnh đạo quản lý - tổ chức đoàn thể là yếu tố quan trọng, phát huy tối đa ưu điểm, lợi thế trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối công tác trong toàn Đảng bộ, phù hợp với xu hướng hoàn thiện, đổi mới mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp của Trung ương những năm qua và trong thời gian tới. Đặc biệt là công tác đánh giá chất lượng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện thống nhất, không phải lấy ý kiến tại cấp ủy địa phương, đảm bảo chất lượng nguồn cán bộ và được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT – Nguyễn Tuấn Tùng nhấn mạnh./.

- EVNNPT hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bao gồm 09 đơn vị trực thuộc: 4 Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4; Ban QLDA truyền tải điện; 03 Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam; Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện.

- EVNNPT có sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

- Đảng bộ EVNNPT được thành lập ngày 22/01/2009. Đến nay Đảng ủy EVNNPT có 24 đầu mối, gồm 09 đảng bộ cơ sở và 15 chi bộ trực thuộc; toàn Đảng bộ có 19 đảng bộ bộ phận, 192 chi bộ hoạt động trên địa bàn cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, UBKT gồm 5 đồng chí.

- Tính đến gày 30/6/2022, EVNNPT có tổng số 7.020 CBCNV; tổng số 2.070 đảng viên, bằng 29,5% tổng số CBCNV.

 
Xuân Tiến