Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ tư, 13/5/2020 | 16:27 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 12/5/2020, Tổng giám đốc EVNNPT thực hiện công bố thông tin theo văn bản 1715/EVNNPT-KH sau khi Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phê duyệt thông tin công bố.

Thông tin được công bố theo văn bản này bao gồm:

Phụ lục 1: Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 3 năm gần nhất của EVNNPT.

Phụ lục 2: Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019.

Phụ lục 3: Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVNNPT năm 2019;

Phụ lục 4: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức EVNNPT năm 2019;

Phụ lục 5: Báo cáo tài chính năm 2019 của EVNNPT.

Chi tiết theo phụ lục đính kèm:

1715-CV-gui-EVN-ve-cong-bo-thong-tin-theo-nghi-dinh-81-20200515163214659.pdf

PL1---Thuc-hien-KH-2019-va-3-nam-gan-nhat-(mau5)-20200515163314693.doc

PL2---Nhiem-vu-cong-ich-va-trach-nhiem-xa-hoi-2019-(mau6)-20210128141757870.doc

PL3---Doi-moi-doanh-nghiep-2019-(mau7)-20210128141808817.docx

PL4---Quan-tri-va-Co-cau-to-chuc-2019-(mau8)-20210128141814098.doc

Phu-luc-5-BCTC-2019-(mau9)-20210128141824314.pdf

Ban Pháp chế