Đảng ủy PTC1 nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chủ nhật, 3/4/2022 | 21:29 GMT+7
Ngày 01/4/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII qua Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này được thực hiện truyền hình trực tuyến từ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với 28 điểm cầu kết nối truyền hình tại các đơn vị và 677 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Tại Đảng ủy PTC1 có 14 điểm cầu tham gia học tập.

Các đại biểu tham gia quán triệt Nghi quyết TW 4 khóa XIII tại điểm cầu trụ sở PTC1

Tại lớp học, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo 3 chuyên đề của Nghị quyết TW 4 khóa XIII:
Chuyên đề 1: Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Chuyên đề 2: Kết luận số 01 KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên đề 3: Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo 3 chuyên đề của Nghị quyết TW 4 khóa XIII

Để cụ thể hóa các Kết luận, Quy định của Hội nghị TW 4 khóa XIII, Đảng ủy PTC1 đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, trong đó tập trung: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ và cán bộ, đảng viên, người lao động; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với 12 nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ PTC1 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/ĐUK, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các điểm cầu trực thuộc Đảng ủy PTC1 tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên về tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường hoạt động của uỷ ban kiểm tra các cấp, chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tập trung rà soát hoàn thiện các quy định, quy chế của đơn vị đồng bộ, thống nhất với quy định của cấp ủy, tổ chức đảng theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, đơn vị.

Để thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XIII có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động của PTC1. Đảng ủy PTC1 đã chỉ đảo các đồng chí bí thư đảng ủy bộ phận, giám đốc các Truyền tải điện xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị cũng như xây dựng chương trình hành động của từng cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên giúp PTC1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và góp phần cùng EVNNPT thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược “Phát triển EVNNPT đến năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”./.

PTC1