Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin

Thứ năm, 20/8/2020 | 14:22 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định 139/QĐ-HĐTV ngày 12/8/2020 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt thông tin công bố.

Thông tin được công bố là Phụ lục IX của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của EVNNPT

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm: Bao-cao-tai-chinh-EVNNPT-Q2-2020-20200825163227420.pdf

Ban Pháp chế