EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (thay đổi Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc)

Thứ năm, 16/11/2023 | 18:04 GMT+7

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kính báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp); Bộ Công Thương (Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính.

Các thông tin được quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thay đổi Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc như sau:

Ngày 08/11/2023, Hội đồng thành viên EVNNPT đã ký Quyết định số 268/QĐ-HĐTV về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ: Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tân, Thành viên Hội đồng thành viên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, kể từ ngày 09/11/2023.

Chi tiết Quyết định trong file đính kèm.

EVNNPT