EVNNPT công bố thông tin doanh nghiệp - Báo cáo tài chính giữa năm 2023

Thứ sáu, 4/8/2023 | 14:42 GMT+7

Thực hiện Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước về nội dung Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có) theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 - sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, mục 4 quy định sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 109 như sau: “d) Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, bao gồm cả báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có); việc công bố phải thực hiện trước ngày 31 tháng 7 hàng năm”.

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 02/08/2023 của HĐTV EVNPT về phê duyệt thông tin để công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2023 của EVNNPT. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công bố báo cáo tài chính giữa năm 2023.

Chi tiết trong file đính kèm.

 

EVNNPT

Tin đã đưa