EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của EVNNPT năm 2022)

Thứ sáu, 30/6/2023 | 17:55 GMT+7

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-EVN ngày 18/10/2018 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 111/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN).

Căn cứ Văn bản số 3504/EVN-KH+PC  ngày22/6/2021 của Tập đoànvề việc chủ động nghiên cứu Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện trong khi chờ Tập đoànsửa đổi Quy chế quản trị và kịp thời hướng dẫn các  đơn  vị  thực  hiện  việc  công  bố  thông  tin  theo  quy  định  của  Nghị  định  số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 26/06/2023, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 2491/EVNNPT-TH về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Biểu số 6 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Các thông tin công bố được quy định tại mẫu Biểu số 6 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của EVNNPT năm 2022.

Chi tiết trong file đính kèm.

EVNNPT

Tin đã đưa