Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin.

Thứ sáu, 21/8/2020 | 16:24 GMT+7

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện công bố thông tin theo  Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tin theo Phụ lục I - Thông báo Người đại diện theo Pháp luật thực hiện công bố thông tin.

 - Họ và tên: Ông Phạm Lê Phú

- Chức vụ tại doanh nghiệp: Tổng giám đốc kể từ ngày 01/9/2020 (theo Quyết định số 169/QĐ-EVN ngày 14/8/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm: 3195-VB-TB-nguoi-dai-dien-theo-PL-cong-bo-thong-tin-theo-ND-81-20200825162530485.pdf