Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ sáu, 19/3/2021 | 16:36 GMT+7

Căn cứ Quyết định 60/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt thông tin công bố theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Thông tin được công bố là Phụ lục VII và Phụ lục X của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của EVNNPT; và báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 kế hoạch năm 2021 của EVNNPT.

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm:

Quyết định số 60/QĐ-HĐTV ngày 18/3/2021.

Phụ lục X về báo cáo chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của EVNNPT

Phụ lục VII về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 của EVNNPT