Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia công bố thông tin

Thứ sáu, 19/2/2021 | 14:21 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Quyết định số: 18/QĐ-HĐTV ngày 09/02/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPT phê duyệt thông tin để công bố.

Các thông tin công bố theo mẫu phụ lục IV của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của EVNNPT.

Chi tiết xem tại phụ lục của Quyết định số 18/QĐ-HĐTV: QD-18-CBTT-ND-81-KH-SXKD-DTPT-2021-NPT.pdf