EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của EVNNPT)

Thứ tư, 3/8/2022 | 08:50 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 29/7/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo quy định tại Biểu số 5 NĐ 47/2021-CP;

Ngày 29/7/2022, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 324/EVNNPT-HĐTV về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Biểu số 5 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Nội dung thông tin được công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2022 của EVNNPT.

Chi tiết trong file đính kèm: Văn bản số 324/EVNNPT-HĐTV.

EVNNPT

Tin đã đưa