EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia)

Thứ tư, 1/3/2023 | 09:43 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 24/2/2023 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin về mục tiêu tổng quát, kế hoạch SXKD - ĐTXD - tài chính năm 2023 của EVNNPT để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP;

Ngày 27/2/2023, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 633/EVNNPT-KH về việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Nội dung thông tin công bố là Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Biểu số 2, Phụ lục II của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP).

Chi tiết trong file đính kèm: Văn bản số 633/EVNNPT-KH

Ban Truyền thông - EVNNPT

Tin đã đưa