EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo tài chính năm 2022)

Thứ tư, 19/4/2023 | 13:30 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-HĐTV ngày 12/04/2023 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố thông tin theo 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Báo cáo tài chính năm 2022;

Ngày 17/4/2023, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 1402/EVNNPT-TCKT về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo NĐ số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ - Báo cáo tài chính năm 2022.

Nội dung thông tin công bố là Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022, số liệu đã được kiểm toán (theo Điểm h, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47/2021/NĐ-CP).

Chi tiết trong file đính kèm:

- Báo cáo kiểm toán 2022.

- Bảng cân đối kế toán.

EVNNPT

Tin đã đưa