EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán)

Thứ sáu, 20/5/2022 | 10:24 GMT+7

Thực hiện Nghị định 47/2021 /NĐ-CP ngày 01/4/2021 về nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước về nội dung Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, bao gồm báo cáo tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp, thời hạn công bố trong vòng 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (Điểm h, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47);

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về Báo cáo tài chính năm 2021;

Ngày 19/5/2022 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 1788/EVNNPT-TCKT về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo NĐ số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ - Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

Chi tiết trong file đính kèm:

- QĐ số 67/QĐ-HĐTV.

- Báo cáo tài chính năm 2021 (EY).

- Báo cáo tài chính tổng hợp.

EVNNPT