EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo tài chính giữa năm sau kiểm toán)

Thứ sáu, 1/10/2021 | 15:00 GMT+7

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 về nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước về nội dung Báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), bao gồm báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có) theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp (Điểm g Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47);

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-HĐTV ngày 23/9/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt điều chỉnh thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 sau kiểm toán;

Ngày 27/9/2021 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 3943/EVNNPT-TCKT về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ - Báo cáo tài chính giữa năm sau kiểm toán.

Chi tiết trong file đính kèm:

 - QĐ số 228/QĐ-HĐTV.

- Báo cáo kiểm toán (EY).

- Báo cáo tài chính sau soát xét.

(QĐ số 228/QĐ-HĐTV ngày 23/9/2021 thay thế QĐ số 181/QĐ-HĐTV ngày 5/8/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, thông tin được công bố theo QĐ 181/QĐ-HĐTV là tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm trước kiểm toán và đã được công bố trên website của EVNNPT ngày 9/8/2021).

EVNNPT