EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của EVNNPT)

Thứ ba, 5/4/2022 | 10:52 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 30/3/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin về mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của EVNNPT để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP;

Ngày 31/3/2022 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 1073/EVNNPT-KH về việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Các thông tin công bố được quy định tại mẫu Biểu số 2, Phụ lục II của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về nội dung mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Chi tiết trong file đính kèm:

- QĐ số 39/QĐ-HĐTV.

- Phụ lục kèm theo QĐ số 39/QĐ-HĐTV.

EVNNPT