EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo tài chính giữa năm trước kiểm toán)

Thứ hai, 9/8/2021 | 09:09 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-HĐTV ngày 05/08/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc phê duyệt thông tin công bố, ngày 06/8/2021 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 3026/EVNNPT-TCKT về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ - Báo cáo tài chính giữa năm.

Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47, thông tin được công bố là báo cáo tài chính của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất (nếu có) theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ văn bản số 4119/EVN-TCKT ngày 19/7/2021 của EVN về việc ký phụ lục Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính - bổ sung dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 - 2022 của EVNNPT. Theo đó thời hạn phát hành báo cáo soát xét cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc tại ngày 30/6/2021 là ngày 31/8/2021. Vì vậy đến thời điểm này EVNNPT mới có báo cáo tài chính trước kiểm toán cho báo cáo tài chính kỳ 30/6/2021.

Do đó, thông tin được công bố là tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm, số liệu trước kiểm toán (Sau khi có số liệu báo cáo sau kiểm toán, nếu có sai khác số liệu so với các nội dung tại văn bản này, EVNNPT sẽ hiệu chỉnh lại thông tin đã công bố).

Chi tiết trong file đính kèm:

- QĐ số 181/QĐ-HĐTV.

- Phụ lục CBTT BCTC 6 tháng đầu năm 2021.

EVNNPT