EVNNPT thực hiện công bố Thông tin định kỳ theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ tư, 26/5/2021 | 16:00 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-HĐTV ngày 25/5/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt thông tin công bố, ngày 26/5/2021 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 1870/EVNNPT-KH để thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của EVNNPT và với các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Thông tin được công bố là: Các phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3, phụ lục 4  tương ứng với mẫu phụ lục V, phụ lục VI, phụ lục VIII và phụ lục IX của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về các nội dung:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm gần nhất của EVNNPT.

- Nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2020 của EVNNPT.

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2020 của EVNNPT.

- Báo cáo tài chính năm 2020 của EVNNPT.

Chi tiết xem theo phụ lục đính kèm:

136-25-20210531131420770_5_2016%20QD%20phe%20duyet%20thong%20tin%20de%20cong%20bo%20PL5_6_8_9%20ND81CP.pdf

BM-PL5_Thuc-hien-KH-2020-va-3-nam-gan-nhat-20210531131420989.doc

BM-PL5_Thuc-hien-KH-2020-va-3-nam-gan-nhat-20210531131420989.doc

BM-PL6_Nhiem-vu-cong-ich-va-trach-nhiem-xa-hoi-20210531131421051.doc

BM-PL8_Quan-tri-va-Co-cau-to-chuc-2020-20210531131421098.doc

BM-PL9_BCTC-kiem-toan-EY-2020-20210531131421774.pdf

Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện