EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2021 của doanh nghiệp)

Thứ ba, 3/8/2021 | 14:00 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-HĐTV ngày 27/7/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phê duyệt thông tin công bố, ngày 03/8/2021 Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 2977/EVNNPT-TH về việc công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tin được công bố là: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2021 của doanh nghiệp (tương ứng với Biểu số 5 của Phụ lục 2 trong Nghị định 47/2021/NĐ-CP); bao gồm các nội dung:

1. Hoạt động của Hội đồng thành viên trong kỳ báo cáo.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan trong ký báo cáo.

3. Thông tin về giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tượng khác trong kỳ báo cáo.

Chi tiết trong file đính kèm:

- QĐ số 170/QĐ-HĐTV.

EVNNPT